Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis     Ps 97, 1–2

Naują giesmę giedokite Viešpačiui: nuostabius darbus jis daro! Jo teisingumas šviečia pagonims, aleliuja.

Pradžios malda

Dieve, tu atsiuntei žmonijai Atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais; pažvelk tad maloniai į visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžinąjį paveldą.

Pirmasis skaitinys     Apd 14, 21b–27

Jie apsakė bendruomenei, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos
Iš Apaštalų darbų.
Paulius kartu su Barnabu pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasią ir skatino juos išsaugoti tikėjimą, nes per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bendruomenėje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos Viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pizidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo malonei, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę jie sušaukė bendruomenę ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus.

Atliepiamoji psalmė     Ps 144, 8–13ab

Dieve, mano Valdove,
aš tavo vardą garbinsiu amžiais.
Arba:
Aleliuja

Viešpats švelnus, gailestingas,

didžiai maloningas, rūstaut negreitas.
Viešpats visiems yra geras,
savo visiems kūriniams gailestingas. –

Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja,

tegu tave garbina ištikimieji.
Tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą,
tegu garsina tavo galybę. –

Kad visi žmonės suprastų tavo didybę,

tavo karalystės kilnumą.
Tavo karalystė – amžina karalystė,
tu kartų kartoms viešpatausi. –

Antrasis skaitinys     Apr 21, 1–5a

Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių
Iš Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui.
Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, kuri buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo anksčiau, tas praėjo“. O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“ Ir sako: „Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri“.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 13, 34

Aleliuja. – Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats; – kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 13, 31–35

Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylė­tumėte
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Judui pasišalinus iš Velykų vakarienės būsto, Jėzus prabilo: „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.

Atnašų malda

Dieve, šios Aukos šventaisiais mainais tu priimi mūsų atnašas, o mus darai dieviškosios prigimties dalininkais; padėk mums gerai pažinti tavąją tiesą ir liudyti ją kilniu gyvenimu.

Dėkojimo giesmė

Velykų

Komunijos priegiesmis     Jn 15, 1. 5

„Aš esu tikrasis vynmedis, o jūs – šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“, – sako Kristus, aleliuja.

Komunijos malda

Meilingai sustiprink, Viešpatie, mus, savo žmones, ir dangiškaisiais sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpročių ir pradėti naują gyvenimą.