Liturginiai tekstai

 

„Teišsižada pats savęs“

 

Jėzus: „Mano sūnau, palik save, atrasi mane. Visko išsižadėk, net savo valios, o viską laimėsi. Kai tik būsi savęs visiškai išsižadėjęs, tuoj gausi gausių malonių.“
Mokinys: „Viešpatie, ko aš turiu išsižadėti ir kiek kartų?“
Jėzus: „Visada, kiekvieną valandą, didžių ir mažų dalykų. Aš nedarau jokių išimčių ir reikalauju visiško atsidavimo. Kaip galėtumei būti mano, o aš tavo, jei viduje ir išorėje nesi laisvas nuo savo valios? Juo greičiau šitą savo valios atsakymą įvykdysi, juo daugiau turėsi ramybės; juo tas atsisakymas bus tobulesnis ir nuoširdesnis, juo man būsi malonesnis ir juo daugiau iš manęs laimėsi.
Yra žmonių, kurie tik dalinai savęs teišsižada, nes jie nevisiškai pasitiki Dievu ir dar patys nori tvarkyti savo reikalus. Kai kurie pradžioje visko išsižada, bet, pagundai užėjus, jie vėl atsiima savo pažadą. Tokie žmonės nedaro beveik jokios pažangos tobulybėje. Nei pirmieji, nei antrieji niekad neturės pilnos širdies laisvės; aš juos priimsiu į savo draugystę tik tada, kada jie visiškai savęs išsižadės nuolatine savęs auka; kito kelio su manimi susivienyti nėra.
Aš jau tau sakiau daug kartų ir dabar dar kartą pakartoju: palik save, išsižadėk savęs, ir turėsi didelę vidujinę ramybę. Atiduok viską, kad gautum viską; nieko neieškok, nieko nereikalauk, tik būk stipriai prie manęs prisiglaudęs ir mane turėsi. Tavo širdis bus laisva ir tamsumos bus išblaškytos. Tavo pastangos, tavo maldos, tavo norai sieks tik vieno tikslo: išsižadėti savo reikalų, sekti Jėzų ir numirti sau, kad amžinai gyventum man. Tada pranyks visos tuščios mintys, nereikalingi rūpesčiai ir neramumai, perdėtos baimės ir netvarkinga meilė.“

Kristaus sekimas, XIV a.

Biografija