Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis

Viešpats mus guodžia: „Aš išgelbėsiu savąją tautą. Kokiame tik varge manęs besišauktų, aš išklausysiu ir jiems amžinai viešpatausiu“.

Pradžios malda

Dieve, visų tavo įsakymų pagrindas ir viršūnė – tavęs ir artimo meilė! Padėk mums laikytis tavo šventosios valios ir pasiekti amžinąjį gyvenimą.

Pirmasis skaitinys     Am 8, 4–7

Prieš tuos, kurie „už pinigus perkasi varguolių“
Iš pranašo Amoso knygos.
Klausykitės šio žodžio tie, kurie spaudžiate silpnuosius ir engiate šalies varguolius! Jūs sakote: „Kada gi jaunatis baigsis, kad mes galėtume grūdus parduoti; kada gi praeis šventadienis, kad klėtis atvertume, saikus sumažintume, kainą pakeltume, svarsčius suklastotume. Už pinigus pirksim varguolių, už porą sandalų – beturčių. Paversime pinigu netgi pasturlakus“. Jokūbo garbe yra Viešpats prisiekęs: „Nė vieno iš jųjų darbų niekada neužmiršiu!“

Atliepiamoji psalmė     Ps 112, 1–2. 4–8

Garbinkite Viešpatį: jis kelia nuo žemės beturtį.
Arba:
Aleliuja.

Dievo tarnai, giedokit,

garbinkit Viešpaties vardą!
šlovė Viešpaties vardui
dabar ir per amžius! –

Aukštai virš tautų yra Viešpats,

garbė jo aukštesnė už dangų.
Kas toks, kaip mūsų Viešpats Dievas?
Jis aukštybėj gyvena,
iš ten žvelgia žemyn į dangų ir žemę. –

Jis kelia nuo žemės beturtį,

iš purvo elgetą traukia;
sodina jį šalia kunigaikščių,
tautos savosios didžiūnų. –

Antrasis skaitinys     1 Tim 2, 1–8

Už visus žmones reikia atlikinėti maldas Dievui, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui.
Mylimasis! Aš visų pirma prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse mūsų Dievo ir Gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus, pateikdamas liudijimą nustatytu laiku. Tam aš esu paskirtasis šauklys ir apaštalas, – sakau tiesą, nemeluoju, – pagonių mokytojas tikėjimo ir tiesos reikaluose. Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur tik melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos.

Posmelis prieš evangeliją     2 Kor 8, 9

Aleliuja. – Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 16, [1–9]. 10–13

Negalite tarnauti Dievui ir pinigui
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: [„Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą eikvojąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: ‘Ką aš girdžiu apie tave šnekant?! Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu’. O tasai tarė sau: ‘Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos’. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: ‘Kiek tu skolingas mano šeimininkui?’ Šis atsakė: ‘Šimtą statinių aliejaus’. Tada jis tarė: ‘Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk: penkiasdešimt’. Paskui klausė kitą: ‘O kiek tu skolingas?’ Anas atsakė: ‘Šimtą saikų kviečių’. Jis tarė: ‘Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt’. Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes.]
Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?! Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“.

Atnašų malda

Maloningai priimk, Viešpatie, savosios tautos atnašas ir duok jai dangiškaisiais sakramentais pasiekti tai, ką nuoširdžiai tiki.

Komunijos priegiesmis     Ps 118, 4–9

Tu pats išleidai įsakymus, Dieve, mes privalome tobulai jų laikytis. Lai būna mano vienintelis kelias: žiūrėt tavo valios.

Arba:     Jn 10, 14

Kristus mums kalba: „Aš – gerasis ganytojas, aš pažįstu savąsias avis, ir manosios pažįsta mane“.

Komunijos malda

Atgaivinęs mus šventaisiais sakramentais, Viešpatie, ir toliau palaikyk maloninga pagalba, kad laimėtume išganymo vaisius ir Mišiomis, ir gyvenimu.