Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Jer 29, 11. 12. 14

Viešpats byloja: „Mano mintys – ramybės, ne priespau­dos mintys. Kai manęs šauksitės, aš jus išklausysiu, vėl jus surinksiu, tarp visų tautų išblaškytus“.

Pradžios malda

Viešpatie, mūsų Dieve, duok mums ištvermingo ir džiugaus pamaldumo, nes nėra didesnės ir pastovesnės laimės, kaip tarnauti visų gėrybių Kūrėjui.

Pirmasis skaitinys     Mal 3, 19–20

Jums užtekės teisingumo saulė
Iš pranašo Malachijo knygos.
„Ateis štai diena, karšta tartum krosnis; visi didžiuokliai ir nedorėliai pavirs tada į šiaudus, ir diena, kuri ateis, juos nedegins, – sako kareivijų Viešpats. – Nei šaknies, nei šakos nepaliks jiems. O jums, kurie bijotės manojo vardo, užtekės teisingumo saulė“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 97, 5–9

Viešpats ateina teisingai tvarkyti pasaulio.

Viešpačiui skambinkit arfom,

giedokit, pritariant kankliams.
Trimitų ir rago balsai tegu aidi,
Valdovą Viešpatį girkit audringai. –

Tekrykštauja jūra ir visa, kas jūroj,

visas pasaulis ir kas jame gyva.
Delnais plokit, upės, upeliai,
jūs, kalnai, linksmai jiems pritarkit
prieš Viešpatį Dievą, kai jis ateina,
kai jis ateina tvarkyti pasaulio. –

Jis tvarko pasaulį teisingai,

žmoniją valdo, kaip dera. –

Antrasis skaitinys     2 Tes 3, 7–12

Kas nenori dirbti, tenevalgo
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Tesalo­nikiečiams.
Broliai! Jūs patys žinote, kaip reikia sekti mumis. Mes gi netinginiavome jūsų tarpe ir nevalgėme veltui kieno nors duonos, bet su triūsu ir prakaitu darbavomės dieną ir naktį, kad tik neapsunkintume nė vieno iš jūsų; ir ne todėl, kad neturėtume teisės taip daryti, bet norėdami duoti jums pavyzdį, kad galėtumėte mumis sekti. Dar būdami pas jus, mes skelbėme: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“ Mat mes girdime, jog kai kurie jūsiškiai tinginiauja, nieko neveikia, tik smalsauja. Tokiems žmonėms mes įsakome ir juos raginame Viešpatyje Jėzuje Kristuje ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną.

Posmelis prieš evangeliją     Lk 21, 28

Aleliuja. – Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 21, 5–19

Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens“. Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“
Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklai­dinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys: ‘Tai aš!’ ir: ‘Atėjo metas!’ Jūs neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas“. Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Visų pirma žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai. Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“.

Atnašų malda

Dieve, prieš tavo didybės akis sudėtosios atnašos tegul stiprina mūsų atsidavimą tau ir brandina mums amžinos laimės vaisius.

Komunijos priegiesmis     Ps 72, 28

Man yra gera būt arti Dievo, prieglaudą pas Viešpatį Dievą turėti.

Arba:    Mk 11, 23. 24

Kristus byloja: „Iš tiesų sakau jums: ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus“.

Komunijos malda

Priėmę Švenčiausiąjį Sakramentą, Viešpatie, nuolankiai tave meldžiame, kad uždegtų mumyse meilę toji Auka, kurią tavo Sūnus Jėzus Kristus yra liepęs aukoti jo atminimui. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.