Liturginiai tekstai

5 Velykų sekmadienis

Broliai ir seserys, teišgirsta mūsų maldą sėdintysis dangaus soste ir savo malonėmis teparengia mus dienai, kuomet jis visa padarys nauja.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią, Dievo padangtę tarp žmonių, naująją Jeruzalę, besipuošiančią savo dieviškajam Sužadėtiniui.
Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, mūsų vyskupą ***, kleboną *** ir už visus Evangelijos apaštalus: testiprina jie tikinčiųjų dvasią; Dievas per juos teatveria visoms tautoms tikėjimo vartus.
•    Melskime už valstybių vadovus, žemiškojo miesto statytojus: tenetrukdo jie dangiškojo Miesto statybai.
•    Melskime už žmones, kuriuos kankina liga ar badas, už krikščionis, kurie per daugelį vargų turi įeiti į Dievo karalystę.
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusiuosius, iš šio pasaulio iškeliavusius pas Tėvą: teišvysta jie šlovę, kurią jis suteikė prisikėlusiam Žmogaus Sūnui.
•    Tegu Šventoji Dvasia įdeda į mūsų širdis brolišką meilę, iš kurios pažįstami Kristaus mokiniai.
Tavo, Viešpatie, rankos palaikoma, tavoji tauta mėgaujasi Velykų džiaugsmu ir atsikvepia nuo išbandymų; be paliovos teik jai pagalbą, kad tavo esamos ir būsimos dovanos padėtų jai tobulėti krikščioniškame gyvenime. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Arba:
Viešpatie, pakrikštytoji tauta su džiaugsmu mini savo išganymo šaltinį; apdovanok ją gausiomis malonėmis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.