Spausdinti

Liturginiai tekstai C eilinis 10

Įvadas BC

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Ps 26, 1–2

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano: ko man bijotis? Viešpats gina mano gyvybę: ko man drebėti? Kurie mane vargina, visi mano priešai patys sugniūžta, sukniumba.

Pradžios malda

Dieve, visokio gėrio šaltini, įkvėpk mums teisingų minčių ir vesk doros keliu.

Pirmasis skaitinys    1 Kar 17, 17–24

Štai tavo sūnus yra gyvas
Iš pirmosios Karalių knygos.
Kartą susirgo sūnus tos našlės, kurios namuose gyveno Elijas. Liga pasunkėjo, ir pagaliau jame nebeliko gyvybės kvapo. Tada ji tarė Elijui: „Kas gi tarp mudviejų bendra, Dievo žmogau? Tu atėjai pas mane, kad mano nuodėmės primintos būtų ir mano sūnus numirtų“. Elijas atsakė: „Duok man savo sūnų!“ Jis paėmė jį iš jos glėbio, nusinešė į aukštutinį kambarį, kuriame gyveno, ir paguldė ant savo lovos. Paskui ėmė šauktis Viešpaties: „Viešpatie, mano Dieve, argi tu nori atsiųsti nelaimę ir šitai našlei, kurios namuose gyvenu, ir leisti numirti jos sūnui?“ Tada jis triskart išsitiesė ant vaiko, šaukėsi Viešpaties ir meldė: „Viešpatie, mano Dieve, leisk gi, kad šiam berniukui sugrįžtų gyvybė!“ Ir Viešpats išklausė Elijo maldą: gyvybė berniukui sugrįžo – jis vėl atgijo. Elijas jį paėmė, nuvedė iš aukštutinio kambario namų apačion, atidavė motinai ir pasakė: „Štai tavo sūnus yra gyvas“. O moteris tarė Elijui: „Dabar aš žinau, kad tu Dievo žmogus ir Viešpaties žodis tikrai tavo lūpose“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 29, 2. 4–6. 11–13b

Viešpatie, aš tave aukštinsiu:

tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.

Viešpatie, aš tave aukštinsiu:

tu gi mane iš priešo rankų ištraukei,
nedavei priešams piktai manim džiaugtis.
Gelbėjai mane nuo mirties karalijos,
gyvą mane palikai, neleidai žengti bedugnėn. –

Skambinkit Viešpačiui visi, kad jį mylit,

šlovinkit, atsiminę jojo šventumą!
Rūstus jis valandėlę teesti,
bet per visą gyvenimą geras.
Iš vakaro verksmas,
iš ryto vėl džiaugsmas. –

Dieve, klausyki, būk maloningas,

Viešpatie, būk padėjėjas!
Raudą pakeitei man dainomis, šokiais.
Viešpatie, mano Dieve, tave šlovinsiu amžiais. –

Antrasis skaitinys     Gal 1, 11–19

Apreiškė manyje savo Sūnų, kad paskelbčiau Evangeliją pagonims
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams.
Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji Evangelija nėra iš žmonių. Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Jūs, be abejo, esate girdėję, kaip aš ­kadaise elgiausi­, būdamas žydų tikėjimo; kaip be saiko persekiojau Dievo Bažnyčią ir mėginau ją sugriauti; kaip žydų tikėjimu buvau pranokęs daugelį bendraamžių iš savo tautiečių tarpo, itin uoliai saugodamas savo protėvių padavimus. Kai tas, kuris mane pasirinko dar esantį įsčiose ir pašaukė savo malone, panorėjo apreikšti manyje savo Sūnų, kad paskelbčiau Evangeliją pagonims, neskubėjau tartis su kūnu ir krauju ir nenuvykau į Jeruzalę pas anksčiau už mane pašauktus apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir po to vėl grįžau į Damaską. Vėliau, po trejų metų, aš nukeliavau į Jeruzalę susipažinti su Kefu ir pasilikau pas jį penkiolikai dienų. Kitų apaštalų man neteko pamatyti, tiktai Viešpaties brolį Jokūbą.

Posmelis prieš evangeliją     Lk 7, 16

Aleliuja. – Didis pranašas atsirado mūsų tarpe. Dievas aplankė savo tautą. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 7, 11–17

Jaunuoli, sakau tau: kelkis!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus pasuko į miestą, vardu Najiną. Drauge keliavo jo mokiniai ir gausi minia. Prisiartinus prie miesto vartų, štai nešė numirėlį – vienatinį sūnų motinos, o ta buvo našlė. Kartu ėjo nemaža miesto minia. Pamačius motiną, Viešpačiui jos pagailo, ir jis tarė: „Neverk!“ Priėjęs palietė neštuvus. Nešėjai sustojo. O jis prabilo: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai. Visus pagavo baimė, ir jie garbino Dievą, sakydami: „Didis pranašas atsirado mūsų tarpe“ ir: „Dievas aplankė savo tautą“. Tokios kalbos apie Jėzų pasklido visoje Judėjoje ir visoje šalyje.

Atnašų malda

Viešpatie, maloniai pažvelk į mūsų atsidavimą; tegul šitos atnašos tau patinka ir padidina mūsų meilę.

Komunijos priegiesmis     Ps 17, 3

Viešpatie, priebėga mano, tvirtove, vaduotojau mano! Dieve, prieglobsti mano, tavim aš viliuosi.

Arba:     1 Jn 4, 16

Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame.

Komunijos malda

Tavo, Viešpatie, gydomasis veikimas tegul išvaduoja mus iš nedorybių ir veda teisingu keliu.