Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 21Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 85, 1. 2, 3

Viešpatie, kreipk savo ausį, mane išklausyki. Mano dieve, gelbėki tarną, kuris tavim vilias. Viešpatie, manęs pagailėki, be paliovos į tave aš šaukiuosi.

Pradžios malda

Dieve, sujungęs visų tikinčiųjų mintis į vieną siekimą, padėk savo žmonėms mylėti tavo įsakymus ir ilgėtis tavųjų pažadų, kad šio pasaulio sūkuriuose mūsų širdys veržtųsi į tikrojo džiaugsmo tėvynę.

Pirmasis skaitinys     Iz 66, 18–21

Visus jūsų brolius jie pargabens iš visų tautų
Iš pranašo Izaijo knygos.
Viešpats taip sako: „Žinau jų darbus bei mintis ir ateisiu surinkti visų tautų ir tautybių. Jos ateis ir išvys mano šlovę. Tarp jų pastatysiu ženklą ir pasiųsiu pas tautas išgelbėtojų – į Taršišą, Pulą ir Ludą, Mešechą ir Rošą, Tubalą ir Javaną, ir į tolimąsias salas – pas tuos, kurie nieko apie mane dar nėra girdėję ir mano šlovės dar nėra regėję. Jie skelbs tautose mano šlovę. Visus jūsų brolius jie pargabens iš visų tautų kaip atnašą Viešpačiui – arkliais ir vežimais, neštuvais, mulais ir kupranugariais. Atgabens juos Jeruzalėn į mano šventąjį kalną, – sako Viešpats, – kaip izraelitai gabena į Viešpaties namus savo atnašas švariuose induose. Taip pat ir iš jų aš imsiu kunigų bei levitų“, – sako Viešpats.

Atliepiamoji psalmė     Ps 116, 1–2

Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.
Arba:
Aleliuja.

Garbinkite Viešpatį, visos tautos,

šlovinkite jį, visos šalys! –
Jo gailestingumas tikrai begalinis,
savo pažadams jis ištikimas per amžius. –

Antrasis skaitinys     Žyd 12, 5–7. 11–13

Dievas griežtai auklėja, ką myli
Iš laiško Žydams.
Broliai! Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, kurie pasakyti jums kaip sūnums: „Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties drausmės ir nenusimink jo baramas: nes Dievas griežtai auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia“. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus tėvas griežtai neauklėja?! Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius ir vaikščiokite, palikdami tiesius pėdsakus, kad, kas luoša, neišnirtų, bet verčiau ­sugytų.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 14, 6

Aleliuja. – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, – sako Viešpats. – Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 13, 22–30

Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’. Tada jūs imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse...’ O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“.

Atnašų malda

Dieve, vienatine Kristaus auka žmoniją atpirkęs ir padaręs savo tauta, apdovanok šventąją Katalikų Bažnyčią vienybe ir ramybe.

Komunijos priegiesmis     Ps 103, 13–15

Dangaus vaisius pasotina žemę. Žemė žmogui duoną augina ir vyną, kuris linksmina širdį.

Arba:     Jn 6, 54

Viešpats Jėzus byloja: „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“.

Komunijos malda

Savo gailestingumu, gerasis Dieve, išgydyk mūsų dvasią ir taip mus mokyk bei auklėk, kad visada ir visur tau patiktume.
Įžangos priegiesmis      Ps 85, 1. 2, 3
Viešpatie, kreipk savo ausį, mane išklausyki. Mano dieve, gelbėki tarną, kuris tavim vilias. Viešpatie, manęs pagailėki, be paliovos į tave aš šaukiuosi.
Pradžios malda
Dieve, sujungęs visų tikinčiųjų mintis į vieną siekimą, padėk savo žmonėms mylėti tavo įsakymus ir ilgėtis tavųjų pažadų, kad šio pasaulio sūkuriuose mūsų širdys veržtųsi į tikrojo džiaugsmo tėvynę.
Pirmasis skaitinys     Iz 66, 18–21
Visus jūsų brolius jie pargabens iš visų tautų
Iš pranašo Izaijo knygos.
Viešpats taip sako: „Žinau jų darbus bei mintis ir ateisiu surinkti visų tautų ir tautybių. Jos ateis ir išvys mano šlovę. Tarp jų pastatysiu ženklą ir pasiųsiu pas tautas išgelbėtojų – į Taršišą, Pulą ir Ludą, Mešechą ir Rošą, Tubalą ir Javaną, ir į tolimąsias salas – pas tuos, kurie nieko apie mane dar nėra girdėję ir mano šlovės dar nėra regėję. Jie skelbs tautose mano šlovę. Visus jūsų brolius jie pargabens iš visų tautų kaip atnašą Viešpačiui – arkliais ir vežimais, neštuvais, mulais ir kupranugariais. Atgabens juos Jeruzalėn į mano šventąjį kalną, – sako Viešpats, – kaip izraelitai gabena į Viešpaties namus savo atnašas švariuose induose. Taip pat ir iš jų aš imsiu kunigų bei levitų“, – sako Viešpats.
Atliepiamoji psalmė     Ps 116, 1–2
Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.
Arba:
Aleliuja.
Garbinkite Viešpatį, visos tautos,
šlovinkite jį, visos šalys! –
Jo gailestingumas tikrai begalinis,
savo pažadams jis ištikimas per amžius. –
Antrasis skaitinys     Žyd 12, 5–7. 11–13
Dievas griežtai auklėja, ką myli
Iš laiško Žydams.
Broliai! Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, kurie pasakyti jums kaip sūnums: „Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties drausmės ir nenusimink jo baramas: nes Dievas griežtai auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia“. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus tėvas griežtai neauklėja?! Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius ir vaikščiokite, palikdami tiesius pėdsakus, kad, kas luoša, neišnirtų, bet verčiau ­sugytų.
Posmelis prieš evangeliją     Jn 14, 6
Aleliuja. – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, – sako Viešpats. – Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. – Aleliuja.
Evangelija     Lk 13, 22–30
Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’. Tada jūs imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse...’ O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“.
Atnašų malda
Dieve, vienatine Kristaus auka žmoniją atpirkęs ir padaręs savo tauta, apdovanok šventąją Katalikų Bažnyčią vienybe ir ramybe.
Komunijos priegiesmis     Ps 103, 13–15
Dangaus vaisius pasotina žemę. Žemė žmogui duoną augina ir vyną, kuris linksmina širdį.
Arba:     Jn 6, 54
Viešpats Jėzus byloja: „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“.
Komunijos malda
Savo gailestingumu, gerasis Dieve, išgydyk mūsų dvasią ir taip mus mokyk bei auklėk, kad visada ir visur tau patiktume.