Spausdinti

Visuotinė malda A 31 eilinis


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, su pagarbia sūniška baime maldaukime visatos Karalių: teparodo Jis tėvišką švelnumą išklausydamas savo vaikus.
•    Melskime už šventąją visuotinę Bažnyčią: tegu visur jos aukojama tyra auka panaikina tarp krikščionių visus skilimus, erezijas bei papiktinimus. –
Prašome Tave, Viešpatie!
•    Melskime už aukščiausiąjį kunigą – Romos Popiežių, mūsų ganytoją, kuris nepailsdamas uoliai rūpinasi Kristaus kaimene. –
•    Melskime už kunigus: teatitolina jie nuo tikinčiųjų bet kokią progą suklupti ir tešlovina Viešpaties vardą. –
•    Tegu Viešpats, didysis visatos Valdovas, įkvepia valstybių vadovus mąstyti pagal Jo įstatymus ir teveda tautas į taiką. –
•    Paveskime Dievui alkstančius vargšus, kenčiančius ligonius, pavojuose esančius keleivius ir visus sielvartaujančius ar gundomus žmones. –
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų brolius ir seseris, kurie kenčia skaistykloje, laukdami mūsų užtarimo. –
•    Ir tegu čia susirinkusieji to paties dangiškojo Tėvo vaikai išsaugo broliams ir seserims derančią meilę. –
Viešpatie, globok savo tarnus ir suteik jiems sielos bei kūno išganymą bei visas malones, kurios laikytų juos prisirišusius prie Tavęs. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.