Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 18


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis      Ps 69, 2. 6

O Dieve, mane gelbėti teikis, Viešpatie, skubėk man padėti! Tu vaduotojas man, padėjėjas… Viešpatie, nedelsdamas gelbėk!

Pradžios malda

Skubėk padėti, Viešpatie, savo žmonėms, kurie didžiuojasi, būdami tavo tvariniai ir valdiniai. Išklausyk jų maldas ir būk visada palankus: atnaujink ir sustiprink, kas juose vertingiausia.

Pirmasis skaitinys    Iš 16, 2–4. 12–15

Aš padarysiu, kad jums iš dangaus lytų duona
Iš Išėjimo knygos.
Visa izraelitų bendruomenė ėmė niurnėti ant Mozės ir Aarono tyruose. Izraelitai jiems priekaištavo: „Verčiau mes būtume mirę nuo Viešpaties rankos Egipte, kai sėdėjome prie puodų mėsos ir iki soties valgėme duonos! Jūs išvedėte mus į tą dykumą, kad visus, kurie čia atsidūrė, badu numarintute!“ Ir Viešpats Mozei pasakė: „Aš taip padarysiu, kad jums iš dangaus lytų duona. Tauta galės eiti ir pasirinkti, kiek reikia jos dienai. Aš noriu išbandyti, ar eis ji mano nurodytu keliu, ar ne. Aš išgirdau izraelitų niurnėjimą. Pranešk jiems: ‘Vakarais jūs turėsite valgyti mėsos, o rytais pasisotinsite duona. Tada jūs pažinsite, jog aš esu Viešpats, jūsų Dievas’“. Vakare atskrido daug putpelių ir nutūpė stovyklą. O rytą aplink stovyklą krito migla. Kai migla išsisklaidė, ant tyrų paviršiaus pasirodė smulkūs grūdeliai, lyg kruopos – tartum šerkšnas ant žemės. Tatai išvydę, izraelitai viens kitą klausinėjo: „Manhu?“, tai reiškia: „Kas tai?“ Jie mat nežinojo, kas tai būtų. Ir Mozė jiems paaiškino: „Tai duona, kurią jums Viešpats duoda valgyti.

Atliepiamoji psalmė     Ps 77, 3–4. 23–25. 54

Dangaus duoną Viešpats jiems duoda.

Ką žinom, ką esam girdėję,

ką mums mūsų protėviai apsakinėjo,
bylosim kartoms būsimosioms, –
koks Viešpats šlovingas, galingas. –

Iš aukštybių jis debesims įsakymą siunčia,

dangaus vartus atidaro.
Ir ima lyti mana jiems valgydinti –
dangaus duoną jiems duoda. –

Žmogus štai galiūnų duona maitinas:

jiems maisto siunčiama sočiai.
Ir atvedė juos į savo šventąją žemę,
į šią kalnuotąją šalį, kurią jo dešinioji užvaldė. –

Antrasis skaitinys     Ef 4, 17. 20–24

Privalu apsivilkti nauju žmogumi, kuris sutvertas pagal Dievą
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams.
Broliai! Aš liepiu ir įspėju Viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonys dėl savo proto menkystės. Jūs ne šito išmokote iš Kristaus! Juk jūs iš jo išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje: privalu atsižadėti ankstyvesniojo senojo žmogaus gyvenimo būdo, kuris žlugdo žmogų apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje, apsivilkti nauju žmogumi, kuris sutvertas pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 4, 4b

Aleliuja. – Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 6, 24–35

Kas ateina pas mane, nebealks, ir kas tiki mane, nebetrokš.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Sužinoję, kad užežerėje nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: „Rabi, kada suspėjai čionai atvykti?“ O Jėzus prabilo į juos: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę stebuklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus Sūnus, kurį Tėvas – Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs“. Jie paklausė: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė“. Jie dar klausė: „Tai kokį padarysi stebuklą, kad mes pamatytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta: ‘Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus’“. Tada Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano Tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę“. Tada jie ėmė prašyti: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!“ Jėzus atsakė: „Aš esu ­gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“.

Atnašų malda

Maloningai pašventink, Viešpatie, mūsų dovanas ir, priėmęs šias dvasines atnašas, mus pačius paversk amžina auka tavo garbei.

Komunijos priegiesmis     Išm 16, 20

Maitini mus, Dieve, dangaus duona, kuri mums teikia tikrąjį džiaugsmą ir visus troškimus numalšina.

Arba:     Jn 6, 35

„Aš esu gyvenimo duona“, – sako Kristus: „kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“.

Komunijos malda

Dėkojame, Viešpatie, kad maitini mus dangaus dovanomis ir nepaliauji globojęs; lydėk mus ir toliau savo pagalba ir padaryk vertus amžinojo atpirkimo.