Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 23


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis      Ps 118, 137. 124

Teisus esi, Dieve, teisingi tavo sprendimai. Tu man, savo tarnui, būk maloningas.

Pradžios malda

Dieve, tu atsiuntei žmonijai Atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais; pažvelk tad maloniai į visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžinąjį paveldą.

Pirmasis skaitinys     Iz 35, 4–7a

Atsivers kurtiesiems ausys, nebyliui atsiriš liežuvis
Iš pranašo Izaijo knygos.
Sakykite tiems, kurie nusiminę: „Drąsos! Nebijokite! Štai jūsų Dievas! Ateina jo kerštas ir atpildas. Pats Dievas ateis ir jus išgelbės“. Tuomet atsimerks akliesiems akys, atsivers kurtiesiems ausys. Raišasis pašoks tartum elnias, ir nebyliui atsiriš liežuvis. Dykynėje sunksis vanduo, ims tyruose upės tekėti. Išdegęs smėlynas vandeniu virs, išdžiuvusi žemė – vandens šaltiniais.

Atliepiamoji psalmė     Ps 145, 7–10

Šlovinsiu Viešpatį, kolei gyvensiu!
Arba:
Aleliuja.

Amžiais jis laikos teisybės,

gina reikmes nekaltų prispaustųjų,
alkaniems parūpina duonos.
Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja. –

Akliesiems šviesą Viešpats grąžina,

klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti,
myli Viešpats žmones teisingus,
Viešpats sergi svetimšalio žingsnį. –

Našlaitį, našlę globoja,

o nedoriesiems užkerta kelią.
Viešpats yra amžių Valdovas, –
jis tavo Dievas, Sione!
Jis kartų kartoms viešpatauja. –

Antrasis skaitinys     Jok 2, 1–5

Ar Dievas neišrinko vargdienių, kad jie paveldėtų karalystę?
Iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško.
Mano broliai! Nesutepkite mūsų šlovingojo Viešpaties Jėzaus Kristaus tikėjimo atsižvelgimu į asmenis. Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus, auksiniais žiedais apsimaustęs, puikiais drabužiais pasipuošęs, taip pat įžengia vargdienis apskurusiu apdaru. Jūs šokinėjate apie tą, kuris puošniai apsirengęs, ir sakote: „Atsisėsk čia patogiai“, o vargdieniui tariate: „Pastovėk ten“, arba: „Sėskis prie mano kojų“. Argi jūs nesate šališki, argi netampate kreivais sumetimais besivadovaujantys teisėjai? Paklausykite, mano mylimieji broliai: ar Dievas neišsirinko pasaulio akyse vargdienių, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę, pažadėtą jį mylintiems?

Posmelis prieš evangeliją     Mt 4, 23

Aleliuja. – Jėzus skelbė karalystės Evangeliją ir gydė visokias ligas bei negales. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 7, 31–37

Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios, įdėjo savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efata!“, tai yra: „Atsiverk!“ Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“.

Atnašų malda

Dieve, nuoširdaus maldingumo ir ramybės davėjau! Tegul šios mūsų atnašos deramai pagarbina tavo didybę, o dalyvavimas šventoje Mišių aukoje glaudžiai suvienija visus tikinčiuosius.

Komunijos priegiesmis     Ps 41, 2–3

Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi, Dieve. Mano siela ištroškusi Dievo – gyvojo Dievo.

Arba:     Jn 8, 12

Jėzus byloja: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“.

Komunijos malda

Viešpatie, tu gaivini mus savo žodžiu ir maitini dangiškuoju Sakramentu. Duok mums taip naudotis didžiomis tavo mylimojo Sūnaus dovanomis, kad taptume verti amžinai su juo gyventi ir džiaugtis.