Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 22


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 85, 3. 5

Viešpatie, manęs pagailėki, be paliovos į tave aš šaukiuosi. Viešpatie, tu meilus, maloningas ir gailestingas visiems, kurie tavęs šaukias.

Pradžios malda

Galybių Dieve, iš kurio kyla visa, kas tobula! Įkvėpk mums savo meilės dvasios, sustiprink tikėjimą, ugdyk mumyse gėrio daigus ir išugdytus rūpestingai globok.

Pirmasis skaitinys     Sir 3, 17–18. 28–29

Mokėk nusižemint – ir rasi malonę pas Dievą
Iš Siracido knygos.
Sūnau, elkis švelniai, ir mylimas būsi
labiau, negu tas, kuris dosniai dalija.
Nors būtum ir didis, mokėk nusižemint –
tada tu pas Dievą surasi malonę.
Galybę didingą vien Dievas teturi,
ir garbę jam teikia tiktai nuolankieji.
Išpuikėlio ligai nėra jokio vaisto:
į jį jau blogybė šaknis susileido.
Protingas prisimena patarlę gerą:
tik tas išmintingas, klausytis kurs moka.

Atliepiamoji psalmė     Ps 67, 4–7 10–11

Dieve, vargšus globoji iš savo gerumo.

Teisieji Dievo akyse krykštauja, žavis,

šokinėja iš džiaugsmo.
Giesmes Dievui dėkokit, skambinkit jo vardo garbei.
Jis Viešpats vadinas. –

Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra Dievas

savo šventojoj buveinėj.
Duoda namus apleistiesiems,
belaisviams gerovės duris atidaro. –

Lietų geradarybių siuntei ant savųjų,

juos gaivinai, kai buvo pailsę.
Savo kaimenei tėviškę čia dovanojai,
vargšus globojai iš savo gerumo. –

Antrasis skaitinys     Žyd 12, 18–19, 22–24a

Jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto
Iš laiško Žydams.
Broliai! Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama. Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmgimių Bažnyčios, prie visų Teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių ir prie Naujosios Sandoros Tarpininko Jėzaus.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 11, 29

Aleliuja. – Imkite ant savo pečių mano jungą, – sako Viešpats, – ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 14, 1. 7–14

Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau: ‘Užleisk jam vietą!’ Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys: ‘Bičiuli, pasislink aukščiau!’ Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“. Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė: „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“.

Atnašų malda

Šventoji Auka, Viešpatie, tegul visada mums teikia išganingą palaimą ir savo galybe vykdo, ką slaptingai išreiškia.

Komunijos priegiesmis      Ps 30, 20

O, koks tu, Viešpatie, geras, meilus visiems, kurie tavęs bijo!

Arba:     Mt 5, 9–10

„Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė“, – skelbia Kristus.

Komunijos malda

Pasisotinę duona nuo dangiškojo stalo, tave, Viešpatie, meldžiame, kad šis meilės penas stiprintų mūsų širdis ir padėtų uoliai tau tarnauti, darant gera kiekvienam žmogui.