Spausdinti

Liturginiai tekstai 12 08


Švč. Mergelės Marijos nekaltasis prasidėjimas


Įvadas AB; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija A; Meditacija B; Meditacija C

 

Įžangos priegiesmis    Iz 61, 10

Džiaugte džiaugiuosi Viešpačiu, mano siela džiūgauja Dievo akivaizdoje, nes jis apvilko mane išganymo drabužiu, apgobė teisumo apsiaustu tartum sužadėtinę, karolių vėriniais pasipuošusią.
 

Pradžios malda

Dieve, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltu Prasidėjimu tu parengei tinkamą būstą savo Sūnui. Kaip dėl būsimos tavo Sūnaus mirties nuopelnų ją apsaugojai nuo bet kokios dėmės, taip ir mums, jos užtariamiems, leisk ateiti pas tave tyromis širdimis.
 

Pirmasis skaitinys    Pr 3, 9–15

Sukelsiu nesantaiką tarp tavo atžalos ir moteries palikuonies
Iš Pradžios knygos.
Viešpats Dievas šaukė užvalgiusį nuo medžio žmogų: „Kur gi esi?“ Tasai atsiliepė: „Aš išgirdau sode tavo žingsnius, išsigandau esąs nuogas ir pasislėpiau“. Tada Dievas paklausė: „O kas tau pasakė, kad tu esi nuogas? Ar kartais nevalgei nuo medžio, nuo kurio tau uždraudžiau valgyti?“ Žmogus atsakė: „Moteris, kurią man priskyrei, padavė vaisių, ir valgiau“. Viešpats Dievas kreipėsi į moteriškę: „Ką padarei?!“ Moteris teisinosi: „Angis mane suvedžiojo, ir valgiau“. Tuomet Viešpats Dievas pasakė angiai: „Kadangi tai padarei, tu būsi prakeikta tarp visų gyvulių ir laukinių žvėrių. Tu šliauši pilvu ir ėsi dulkes per visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moteries, tarp tavo atžalos ir jos palikuonies. Jis sutrins tau galvą, o tu tykosi jo kulno“.
 

Atliepiamoji psalmė    Ps 97, 1–4

Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
nuostabius darbus jis daro!

Naują giesmę giedokite Viešpačiui:

nuostabius darbus jis daro.
Jo dešinė visagalė,
jo šventoji ranka pergales skina. –

Savo išganymą Viešpats apreiškė,
jo teisingumas šviečia pagonims.
Atsimena savo gerumą, ištikimumą,
Izraelio šeimai žadėtą. –

Ir mato visas pasaulis
išganingąjį Dievo veikimą.
Žavėkitės Viešpačiu, šalys,
šūkaukit, džiūgaukit, grokit! –


Antrasis skaitinys    Ef 1, 3–6. 11–12

Dievas išsirinko mus Kristuje prieš pasaulio sutvėrimą
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams.
Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti jo ­akivaizdoje. Iš grynos meilės, laisvu savo valios nutarimu jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šlovei. Ja jis apipylė mus vardan Mylimojo (Sūnaus). Jame esame tapę Dievo nuosavybe, iš anksto paskirti sutvarkymu to, kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą, kad pasitarnautume jo didybės šlovei mes, kurie nuo seno turėjome viltį Mesijyje.
 

Posmelis prieš evangeliją    Lk 1, 28. 42

Aleliuja. – Sveika, Marija, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi! Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. – Aleliuja.
 

Evangelija    Lk 1, 26–38

Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namams per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo“. Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų“. Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė.
 

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, Nekaltojo Mergelės Marijos Prasidėjimo šventėje tau atnašaujamą išganymo Auką; kaip savo malone apsaugojai Išganytojo Motiną nuo visokios sutepties, taip, jos užtarimu, ir mus išvaduok nuo bet kokios nuodėmės.
 

Dėkojimo giesmė

Marija ir Bažnyčia
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu Švenčiausiąją Mergelę Mariją apsaugojai nuo pirmapradės kaltės ir apdovanojai malonės pilnybe, kad būtų verta tavo Sūnaus Gimdytoja. Jai leidai būti aušra Bažnyčios – nuostabiai gražios ir nesuteptos Kristaus sužadėtinės. Ta skaisčiausioji Mergelė turėjo pagimdyti Sūnų, kuris, kaip nekaltasis Avinėlis, mūsų nuodėmes naikintų; jau tuomet paskyrei ją savo tautai malonių meldėja ir šventumo paveikslu. Todėl mes, prie angelų chorų dėdamiesi, džiaugsmingai tau giedame šlovę: Šventas...
 

Komunijos priegiesmis

Garbė tau, Marija, nes iš tavęs patekėjo teisybės saulė – mūsų Dievas Jėzus Kristus.
 

Komunijos malda

Viešpatie Dieve, tegul šventoji Komunija išgydo mumyse žaizdas gimtosios nuodėmės, nuo kurios ypatinga Nekaltojo Prasidėjimo malone apsaugojai Mergelę Mariją.