Spausdinti

Liturginiai tekstai ABC Kalėdų rytas

Kalėdų naktis

Kalėdų diena

Įvadas A B; Įvadas C

Visuotinė malda;

Meditacija AMeditacija B; Meditacija C.

 

Įžangos priegiesmis      Plg. Iz 9, 2. 6; Lk 1, 33

Šviesybė šiandien užtvino mus, nes gimė mums Viešpats. Jis vadinasi Nuostabusis, Dievas, Ramybės Kunigaikštis, Ateities Tėvas. Jo viešpatavimui nebus galo.

Pradžios malda

Užliejai mus, visagali Dieve, nauja įsikūnijusio Žodžio šviesa! Tegul ji tikėjimu šviečia mūsų dvasioje ir atsispindi darbuose.

Pirmasis skaitinys     Iz 62, 11–12

Štai tavo Gelbėtojas ateina
Iš pranašo Izaijo knygos.
Viešpats liepia skelbti iki žemės pakraščių: „Sakykite Siono dukrai: štai tavo Gelbėtojas ateina. Štai tie, kuriuos jis uždirbo, ateina su juo, kuriuos įsigijo, žengia jo priekyje. Jie bus vadinami ‘Šventoji tauta’, ‘Viešpaties atpirktieji’. O tu vadinsies ‘Ieškomas, nepaliktas miestas’“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 96, 1 ir 6. 11–12

Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats.

Viešpats – pasaulio Valdovas:

tedžiūgauja žemė, tekrykštauja salos.
Byloja dangus apie jo teisingumą,
jo garbingumą regi pasaulis. –

Palaimos šviesa teisingajam šviečia,

tiesios širdies žmogui – linksmybė.
Teisingieji, džiaukitės Viešpaties prieglobsty,
jo šventąjį vardą minėkit. –

Antrasis skaitinys     Tit 3, 4–7

Jis išgelbėjo mus dėl savo gailestingumo
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Titui.
Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms. Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo Dvasios per mūsų Išganytoją Jėzų Kristų, kad, nuteisinti jo malone, taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojai.

Posmelis prieš evangeliją     Lk 2, 14

Aleliuja. – Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 2, 15–20

Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.

Tikėjimo išpažinimas

Klaupiama tariant: „Šventosios Dvasios veikimu... gimė iš Mergelės Marijos.“

Atnašų malda

Mūsų aukos, Viešpatie, tegul išreiškia šiandienę Jėzaus gimimo paslaptį. Kaip žmogumi gimusis Tavo Sūnus drauge yra Dievas, taip šios žemiškos atnašos tesuteikia mums dievišką gyvybę.

Dėkojimo giesmė

Kalė

Komunijos priegiesmis     Plg. Zch 9, 9

Džiūgauk, Siono kalno dukra, šlovink, Jeruzale: štai ateina pas tave šventasis tavo Valdovas, pasaulio Išganytojas.

Komunijos malda

Džiugiai ir maldingai pagerbiame, Viešpatie, tavo Sūnaus Gimimą; duok mums tos paslapties gelmes gyvu tikėjimu pažinti ir dar daugiau meilės iš jos pasisemti.