Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 2


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 65, 4

Tesilenkia, o Dieve, tegieda tau visa žemė, tegarsina tavo kilniausiąjį vardą.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Valdove! Išklausyk savo tikinčiųjų maldas ir suteik mūsų laikams taiką ir ramybę.

Pirmasis skaitinys     Iz 62, 1–5

Viešpats džiaugiasi savo tauta
Iš pranašo Izaijo knygos.
Dėl Siono aš netylėsiu, nebūsiu ramus dėl Je­ru­zalės, kol jos teisingumas spindėte suspįs ir josios gerovė nušvis kaip žibintas. Išvys tuomet tautos tavo teisybę, visi karaliai – tavo didybę. Tu būsi vadinama nauju vardu, kurį ištars Viešpaties lūpos. Tu būsi puošni karūna Viešpaties rankoje, karališka diadema savo Dievo dešinėje. Tavęs daugiau nevadins „Paliktąja“, ir tavo šalies – „Vienišąja“. Tu būsi vadinama „Mano žavesiu“, o tavo šalis – „Ištekėjusia“, nes Viešpats tavimi žavisi ir tavo šalis bus ištekinta. Kaip tuokiasi vaikinas su mergina, taip tavo statytojas susituoks su tavimi. Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip džiaugsis tavimi tavo Dievas.

Atliepiamoji psalmė     Ps 95, 1–3. 7–10

Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

Viešpačiui naują giesmę giedokit,

giedokite jam visos šalys.
Giedokite Viešpačiui, šlovę teikit jo vardui. –
Skelbkit kasdien, kad jis išganymą neša.
Skelbkit pagonims jo garbingumą,
tautoms – jo nuostabius darbus. –

Šlovinkit Viešpatį, tautų visos šeimos,

girkit jo garbę, galybę.
Šlovinkit Viešpaties vardą,
ženkit su aukomis į jo šventovę. –

Lenkitės Viešpačiui, šventai pasipuošę.

Prieš jį tegu dreba pasaulis!
Skelbkit tautoms, kad Viešpats – galingas Valdovas,
valdo tautas teisingiausiai. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 12, 4–11

Ta pati Dvasia dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korin­tiečiams.
Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pat Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. Antai, vienam Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą, kitam – tikėjimą toje pačioje Dvasioje, kitam – gydymo dovaną toje vienoje Dvasioje, kitam – stebuklingus darbus, kitam – pranašavimą, kitam – dvasių atpažinimą, kitam – įvairių kalbų dovaną, kitam – kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka.

Posmelis prieš evangeliją     2 Tes 2, 14

Aleliuja. – Dievas pašaukė mus per Evangeliją, kad įgytume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 2, 1–12

Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens, ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“.
Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.

Atnašų malda

Leisk mums, Viešpatie, vertai dalyvauti šventosiose Mišiose, kuriomis sudabartinama Kristaus auka, vykdomas atpirkimas.

Komunijos priegiesmis     Ps 22, 5

Tu, Dieve, man keli vaišes, pili man sklidiną taurę.

Arba:     1 Jn 4, 16

Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli.

Komunijos malda

Įkvėpk mums, Viešpatie, savo meilės dvasios ir mus visus, dangiškų sakramentų atgaivintus, savo tėviška malone padaryk vieningus.