Spausdinti

Meditacija C Didysis Penktadienis


Liturginiai tekstai

Apmastykime Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančią

Įžanga

Skausmo kelią išėjęs Viešpatie Jėzau, Kankinių Karaliau, visi dangaus ir žemės kankiniai ir kentėtojai, padėkite man suprasti Išganytojo kančios ir meilės esmę, padėkite man, mano mylimiesiems ir visai mūsų Tautai atrasti savo kelią.

1. Jėzus pasmerkiamas mirti

„Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami“. Aš teisiu, smerkiu, pajuokiu, tyčiojuos, pykstu, keikiu, kerštą nešioju savyje, išpasakoju kitų ydas, paslaptis. Taisykime viską tik gerumu. Meilė – geriausia mokytoja. Jai nėra kliūčių. „Nėra didesnės meilės už tą, kas guldo savo gyvybę už savo prietelius“. Jėzau, pasigailėk smerkėjų, neteisingų teisėjų. Apsaugok nuo brovimosi į kitų reikalus.

2. Jėzus ima kryžių

Mane Dievas užmiršo, maldų neišklauso. Už ką kenčiu? Nepavogiau, neužmušiau. Už ką mano vargai? Alkis, šaltis, kaulų gėla, panieka, stumdymas, nepatogumai, užmiršimai. „Visi, kurie einate keliu, sustokite ir pažiūrėkite, ar yra skausmas, kaip mano?“ Jėzau, ką nori pasakyti šituo vargu? Duok man gerai suprasti visą Tavo norą visose sąlygose. „Štai aš Viešpaties tarnaitė“.

3. Jėzus pirmą kartą puola po kryžiumi

Papratimas – antras prigimimas. Padėkime vaikams, jaunesniems švelniu patarimu, gražiu pavyzdžiu, budria apsauga. Sklaidykime piktam sąlygas. Jėzau, saugok mūsų jaunimą nuo pirmo puolimo, o suklupusiems padėk prisikelti. Duok man meilės ir gerumo spinduliavimo dvasios.

4. Jėzus susitinka su savo Motina

Du žibintai – saulė ir mėnulis, mylimiausias Sūnus ir kilniausia Motina susitinka išganymo kely. Dvi širdys išgyvena visą kančios, skausmo kartumą. Dvi širdys yra jautriausios mūsų vargui, nelaimėms. Skausmingoji Motina, padėk mums suprasti dabartinio vargo esmę. Padėk mums greitai sugrįžti į tavo numylėtą žemę ir kiekvienam atrasti kelią į laimingą amžinybę.

5. Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių

Kai lankau sergantį, kai padedu liūdinčiam, kai meldžiuos už mirusius, klystančius, kai padedu našlėms, našlaičiams, seneliams, kai savo gyvenimu spinduliuoju, aš ir šiandieną padedu Jėzui nešti kryžių. Šventoji Dvasia, duoki man minčių, jėgos, išminties gera daryti, sudvasinti save ir kilniai pagarbinti Išganytojo kančią. Šv. Dvasia, leiski kasdien pajusti Dievo mintį.

6. Veronika nušluosto Jėzui veidą

Savo širdyje tapykim Jėzaus paveikslą, kovodami už tiesą, gėrį ir grožį. Jėzau, padėki man teisingai suprasti tiesos, gėrio ir grožio vertybes, leiski man nenuilstamai jų siekti, kad visa savo esybe tarnaučiau Dievui ir Tėvynei.

7. Jėzus antrą kartą puola po kryžiumi

Saugokimės neskaisčių minčių, jausmų. Sudarykime sąlygas klestėti mumyse skaistumo dorybei. Padėkime jaunimui pavyzdingu gyvenimu. Jėzau, numylėjęs skaistybę, padėk žalių rūtų, lelijų, tulpių kraštui, Marijos žemės vaikams auginti nemarius skaistumo idealus.

8. Jėzus ramina verkiančias moteris

Padėti apleistiems, kenčiantiems kūno ir sielos sielvartus, padėti sergantiems – reiškia užjausti kenčiantį Išgany­toją. Jėzau, guodęs Jeruzalės moteris, paguoski šiandien mūsų seseris, dukteris, sužadėtines, žmonas, skausmo suspaustas motinas dėl savo brangiųjų kančių.

9. Jėzus trečią kartą puola po kryžiumi

Visiška neviltis, begalinis dvasinis skausmas, visiškas kūno nusilpimas, senatvės negalia pakerta dvasinio skrydžio sparnus. Visiškai nusilpęs Jėzau, padėki man ir maniesiems didžiausioje dvasios ir kūno negalioje kantriai ištverti.

10. Jėzus išvelkamas iš rūbų

Kūno begėdystė, dvasios apnuoginimai, visko neteki­mas – tai mūsų išvilkimas. Jėzau, apsaugok mus nuo didelio skurdo, kuris veda į nusikaltimus, kuris trukdo dvasinę pažangą.

11. Jėzų prikala prie kryžiaus

Įžeidimais, blogomis nuotaikomis, pykčiu, neapykanta, kerštu, apkalbomis žudome kitų sielas. Jėzau, mokyki mane kitų laisvės nevaržyti, duoki ištvermės iškęsti visus sielvartus, skausmus, paniekas, užmiršimą, o jei reikės, ir karčią mirtį, tik nebauski amžinuoju pasmerkimu manęs ir mano Tautos.

12. Jėzus miršta ant kryžiaus

„Aš nieko šiame pasaulyje neturiu“ – sako Kristus. Šio pasaulio dvasia: puikybė, savimeilė, garbėtroška, godumas, pavydas. Išganytojau, padėki mirti šio pasaulio dvasiai, o pajusti džiaugsmą gyventi nuolankiai, dosniai, pamaldžiai, skaisčiai.

13. Jėzų nuima nuo kryžiaus

Neatstumkime ištiestos į mus rankos. Išganytojau, maldauju pagalbos artimiesiems mirusiems, maldauju paguodos kenčiantiems dėl artimųjų mirties, maldauju išklausyti šaukiančiųjų prašymus.

14. Jėzų deda į kapą

Jėzau, pagelbėk tiems, kurie miršta svetimuose kraštuose be Bažnyčios, artimųjų, draugų paguodos ir pagalbos.

Pabaiga

Jėzau, savo kančios nuopelnais, Kankinių Karalienės, visų kankinių bei kentėtojų aukomis, mano ir mano Tautos troškimais uždenki man o ir mano Tautos kaltes ir duok mums visiems atrasti kelią į Tave, kad nežūtume vargo, bado ir nevilties skurde. Jėzau, išgelbėk pražūtin žengiantį pasaulį. Amen.

Pasimelsti Šv. Tėvo intencijomis.

Adelė Dirsytė, † 1955

Biografija