Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 18
Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Ps 69, 2. 6

O Dieve, mane gelbėti teikis, Viešpatie, skubėk man padėti! Tu vaduotojas man, padėjėjas… Viešpatie, nedelsdamas gelbėk!

Pradžios malda

Skubėk padėti, Viešpatie, savo žmonėms, kurie didžiuojasi, būdami tavo tvariniai ir valdiniai. Išklausyk jų maldas ir būk visada palankus: atnaujink ir sustiprink, kas juose vertingiausia.

Pirmasis skaitinys     Koh 1, 2; 2, 21–23

Kokia gi tad žmogui nauda iš jo triūso?
Iš Koheleto knygos.
Tuštybių tuštybė, – taip sako Galvočius, –
tuštybių tuštybė, gi viskas – tuštybė.
Žmogus savo turtą, įgytą taip sunkiai,
žiniom, išmintim ir gabumais pasiektą,
palieka kaip dalį tokiam paveldėti,
kuris prie jo niekuo nėra prisidėjęs.
Juk šitai – tuštybė ir didelis blogis.
Kokia gi tad žmogui nauda iš jo triūso,
iš įtempto proto ir vargo po saule?
Jo dienos – vien kančios, vargai nesibaigią, –
net naktį jo siela neranda ramybės.
Ar tai ne tuštybė, ne gaudymas vėjų?..

Atliepiamoji psalmė     Ps 94, 1–2. 6–9

O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį.

Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūs tvirtovė.
Su padėka jo akivaizdon eikim,
jam giesmes džiugesio pinkim. –

Tad eikime, pulkime žemėn prieš Dievą,

prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė.
Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis,
jo rankų globojamos avys. –

O, kad išgirstumėt šiandien, ką jis jums byloja:

„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės,
kaip anuomet prie Meribos, kaip tyruose Masos dieną
kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė,
nors stebuklus mano matė“. –

Antrasis skaitinys     Kol 3, 1–5, 9–11

Siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams.
Broliai! Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat ir godumą, kuris yra stabmeldystė. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pilnam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą. Čia jau nebėra nei graiko nei žydo, nei apipjaustyto nei neapipjaustyto, nei barbaro nei skito, nei vergo nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 5, 3

Aleliuja. – Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 12, 13–21

Kam gi atiteks, ką susikrovei?
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“. Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“. Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Ir jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus’. Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tuomet aš tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’ O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’ Taip ir bus tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą“.

Atnašų malda

Maloningai pašventink, Viešpatie, mūsų dovanas ir, priėmęs šias dvasines atnašas, mus pačius paversk amžina auka tavo garbei.

Komunijos priegiesmis     Išm 16, 20

Maitini mus, Dieve, dangaus duona, kuri mums teikia tikrąjį džiaugsmą ir visus troškimus numalšina.

Arba:     Jn 6, 35

„Aš esu gyvenimo duona“, – sako Kristus: „kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“.

Komunijos malda

Dėkojame, Viešpatie, kad maitini mus dangaus dovanomis ir nepaliauji globojęs; lydėk mus ir toliau savo pagalba ir padaryk vertus amžinojo atpirkimo.
Įžangos priegiesmis      Ps 69, 2. 6
O Dieve, mane gelbėti teikis, Viešpatie, skubėk man padėti! Tu vaduotojas man, padėjėjas… Viešpatie, nedelsdamas gelbėk!
Pradžios malda
Skubėk padėti, Viešpatie, savo žmonėms, kurie didžiuojasi, būdami tavo tvariniai ir valdiniai. Išklausyk jų maldas ir būk visada palankus: atnaujink ir sustiprink, kas juose vertingiausia.
Pirmasis skaitinys     Koh 1, 2; 2, 21–23
Kokia gi tad žmogui nauda iš jo triūso?
Iš Koheleto knygos.
Tuštybių tuštybė, – taip sako Galvočius, –
tuštybių tuštybė, gi viskas – tuštybė.
Žmogus savo turtą, įgytą taip sunkiai,
žiniom, išmintim ir gabumais pasiektą,
palieka kaip dalį tokiam paveldėti,
kuris prie jo niekuo nėra prisidėjęs.
Juk šitai – tuštybė ir didelis blogis.
Kokia gi tad žmogui nauda iš jo triūso,
iš įtempto proto ir vargo po saule?
Jo dienos – vien kančios, vargai nesibaigią, –
net naktį jo siela neranda ramybės.
Ar tai ne tuštybė, ne gaudymas vėjų?..
Atliepiamoji psalmė     Ps 94, 1–2. 6–9
O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.
Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį.
Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūs tvirtovė.
Su padėka jo akivaizdon eikim,
jam giesmes džiugesio pinkim. –
Tad eikime, pulkime žemėn prieš Dievą,
prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė.
Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis,
jo rankų globojamos avys. –
O, kad išgirstumėt šiandien, ką jis jums byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės,
kaip anuomet prie Meribos, kaip tyruose Masos dieną
kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė,
nors stebuklus mano matė“. –
Antrasis skaitinys     Kol 3, 1–5, 9–11
Siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams.
Broliai! Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat ir godumą, kuris yra stabmeldystė. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pilnam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą. Čia jau nebėra nei graiko nei žydo, nei apipjaustyto nei neapipjaustyto, nei barbaro nei skito, nei vergo nei laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus.
Posmelis prieš evangeliją     Mt 5, 3
Aleliuja. – Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė. – Aleliuja.
Evangelija     Lk 12, 13–21
Kam gi atiteks, ką susikrovei?
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“. Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“. Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Ir jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus’. Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tuomet aš tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’ O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’ Taip ir bus tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą“.
Atnašų malda
Maloningai pašventink, Viešpatie, mūsų dovanas ir, priėmęs šias dvasines atnašas, mus pačius paversk amžina auka tavo garbei.
Komunijos priegiesmis     Išm 16, 20
Maitini mus, Dieve, dangaus duona, kuri mums teikia tikrąjį džiaugsmą ir visus troškimus numalšina.
Arba:     Jn 6, 35
„Aš esu gyvenimo duona“, – sako Kristus: „kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“.
Komunijos malda
Dėkojame, Viešpatie, kad maitini mus dangaus dovanomis ir nepaliauji globojęs; lydėk mus ir toliau savo pagalba ir padaryk vertus amžinojo atpirkimo.