Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 27


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis      Est 13, 9. 10–11

Tavo, Dieve, valia visa valdo, ir niekas negali jai pasipriešint. Tu gi sutvėrei dangų ir žemę, ir ką tik aukštieji skliautai apgaubia; tu – visko Viešpats.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve! Būdamas be galo geras, tu prašantiems duodi daugiau, negu jie nusipelno ir ­meldžia! Gausiai parodyk mums savo gailestingumą; atleisk visa, kas sąžinę slegia, ir pridėk, ko nė melsti nedrįstame.

Pirmasis skaitinys     Hab 1, 2–3; 2, 2–4

Teisusis liks gyvas dėl ištikimybės
Iš pranašo Habakuko knygos.
Lig kolei, Viešpatie, reiks man dar šaukti, ir tu manęs neišgirsi? Lig kolei tau rėksiu: „Pagalbos, čia smurtas!“, o tu nepadėsi? Kodėl gi man leidi patirti piktybes, kodėl gi žiūri į engimą? Prieš mano akis vien žiaurybės ir smurtas, iškyla vaidai ir eina kivirčai. Atsakė man Viešpats ir tarė: „Užrašyk, ką regėjai, įraižyk lentelėse aiškiai, kad skaitoma būtų be vargo. Paskirtu laiku išsipildys regėjimas, netgi jau veržias prie galo, ir jis neapvils. Nors ir uždelstų, vis tiek lauk, nes tai išsipildys, būtinai išsipildys. Nedorėlis ima štai nykti, o teisusis liks gyvas dėl ištikimybės“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 94, 1–2. 6–9

O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį.

Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūs tvirtovė.
Su padėka jo akivaizdon eikim,
jam giesmes džiugesio pinkim. –

Eikime, pulkime žemėn prieš Dievą,

prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė.
Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis,
jo rankų globojamos avys. –

O, kad išgirstumėt šiandien, ką jis jums byloja:

„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės,
kaip anuomet prie Meribos, kaip tyruose Masos dieną,
kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė,
nors stebuklus mano matė?“ –

Antrasis skaitinys     2 Tim 1, 6–8. 13–14

Nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui.
Mylimasis! Aš tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, esančią tavyje iš mano rankų uždėjimo. Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią. Todėl nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo nei manęs, jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui Dievo jėga. Sau taisykle laikyk sveikus pamokymus, kuriuos esi girdėjęs iš manęs apie tikėjimą ir meilę Kristui Jėzui. Sergėk brangųjį palikimą, padedamas Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse.

Posmelis prieš evangeliją     1 Pt 1, 25

Aleliuja. – Viešpaties žodžiai išlieka per amžius. Tokia yra jums paskelbtoji geroji naujiena – Aleliuja.

Evangelija     Lk 17, 5–10

Jei turėtumėte tikėjimą
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Apaštalai prašė Viešpatį: „Sustiprink mūsų tikėjimą“. O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’, – tai jis jūsų paklausytų“. „Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako: ‘Tuojau sėsk prie stalo’? Argi nesako: ‘Prirenk man vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi...’? Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Taipogi jūs, atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: ‘Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti’“.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, savo paties įsteigtą Auką ir padaryk, kad mus atpirktų ir pašventintų šios dieviškos paslaptys, kurias tavo įsakymu švenčiame.

Komunijos priegiesmis    Rd 3, 25

Kurie Viešpačiu vilias, tiems jisai geras, geras jo ieškančiai sielai.

Arba:     Plg. 1 Kor 10, 17

Mes daugelis esame vienas kūnas: mes juk visi dalijamės viena duona ir viena taure.

Komunijos malda

Visagali Dieve, suteik malonę, kad priimtieji sakramentai mus stiprintų ir džiugintų, idant pasikeistume į tą, kurį jais priimame. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.