Spausdinti

Liturginiai tekstai A 32 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 87, 3

Mano malda, Viešpatie, pas tave tenueina, pakreipk savo ausį į mano graudųjį šauksmą.

Pradžios malda

Visagali gailestingasis Dieve, teikis pašalinti kliūtis iš mūsų išganymo kelio, kad galėtume visas kūno ir sielos jėgas laisvai atiduoti tavo tarnybai.

Pirmasis skaitinys     Išm 6, 12–16

Kas išminties ieško – lengvai ją suranda
Iš Išminties knygos.
Spindėt išmintis niekada nepaliauja.
Kas išmintį mėgsta – ją greitai išvysta,
ir kas jos paieško – lengvai ją suranda.
Visiems, kur jos trokšta, – pati apsireiškia.
Kas ieško jos rytą – be vargo mažiausio
atranda ją sėdint prie pat savo durų.
Mąstyt apie ją – tai tikrasis gudrumas;
kas budi dėl jos – to vargai nebespaudžia.
Pati išmintis pasistengia surasti,
kas vertas jos būtų. Ji draugiškai eina
sutikti kiekvieno, kuris tik jos ieško.

Atliepiamoji psalmė     Ps 62, 2–8; P.: 2b

Ilgis tavęs mano siela, Viešpatie, mano Dieve!

O Dieve, – tik tu mano Dievas,

nuoširdžiai tavęs ieškau.
Ilgis tavęs mano siela,
trokšta tavęs ir mano kūnas,
kaip ištroškus dykynė, be vandenio žemė. –

Šventykloj apie tave aš svajoju:

malonu man matyti tavo galią, tavo didybę.
Už gyvastį tavo malonė brangesnė, –
šlovins tave mano lūpos. –

Girsiu tave, kol gyvensiu,

savo rankas į tave tiesiu.
Pertekusi džiugesio bus mano siela,
mano lūpos žavėsis, teikdamos šlovę. –

Svajoju apie tave atsigulęs,

nubudęs ir naktį mąstysiu.
Tu mano rėmėjas,
aš krykštauju sparnų tavo pavėsy. –

Antrasis skaitinys     1 Tes 4, 13–18

Dievas tuos, kurie užmigo, susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Tesaloni­kiečiams.
Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte, tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte, kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo, susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo. Ir tatai jums sakome Viešpaties žodžiais, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė susivieniję su Kristumi, paskui mes, gyvieji, išlikusieji kartu su jais būsime pagauti oran, debesysna, pasitikti Viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais.

Posmelis prieš evangeliją    Mt 24, 42a. 44

Aleliuja. – Budėkite ir būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 25, 1–13

Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą: „Su dangaus karalyste bus panašiai, kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta’. Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite’. Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“.

Atnašų malda

Viešpatie, pažvelk maloningai į šias mūsų atnašas ir leisk nuoširdžiu pamaldumu pasiekti tai, ką tavo Sūnaus kančios paslaptis mums žada.

Komunijos priegiesmis    Ps 22, 1–2

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga. Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja, leidžia man atilsėti paversmy.

Arba:    Lk 24, 35

Mokiniai pažino Viešpatį Jėzų, kai jis laužė duoną.

Komunijos malda

Pasotinti švenčiausiąja dovana ir aplankyti dangiškos galybės, dėkojame tau, Viešpatie, ir meldžiame tavo gerumą, kad Šventoji Dvasia mus vestų tiesiu keliu ir suteiktų ištvermės malonę.