Spausdinti

Visuotinė malda B Gavėnios 5


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, pasitikėdami pateikime savo maldavimus Dievui, mūsų Tėvui, kuris išklausė savo Sūnų, kai jis kentėjo už mus.
•    Melskime už gausybę pakrikštytųjų: už Viešpatį pažįstančią tautą, kuriai atleistos kaltės.
Prašome tave, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą popiežių ir už visus mūsų ganytojus, už valstybių vadovus ir už taiką pasaulyje.
•    Kristus, iškeltas ant kryžiaus, tepatraukia prie savęs visus žmones ir teišmeta lauk šio pasaulio kunigaikštį.
•    Melskime už krikščionis, kuriems atėjo persekiojimo valanda: tegu šie mirštantys kviečių grūdai duoda vaisių ir tešlovina Tėvo vardą.
•    Tegu iš klusnumo patyręs mirtį Kristus (*** ir visiems) mirusiesiems, kurie jam pakluso, būna amžinojo išganymo priežastis.
•    Ir tegu mes, šios bendrijos nariai, iš Dievo Sūnaus kentėjimų išmoksime klusnumo, vedančio į tobulumą.
Viešpatie, mūsų maldos netobulumas tenepakenkia tavo tikintiesiems, bet tavo palankumas tepranoksta mūsų nuopelnus: pašventink savo Bažnyčią, vesk ją, išgelbėk ją ir nuolatiniu atpirkimo poveikiu sutvirtink jos prisirišimą prie tavęs. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.