Spausdinti

Liturginiai tekstai B 5 Velykų sekmadienis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Ps 97, 1–2

Naują giesmę giedokite Viešpačiui: nuostabius darbus jis daro! Jo teisingumas šviečia pagonims, aleliuja.

Pradžios malda

Dieve, tu atsiuntei žmonijai Atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais; pažvelk tad maloniai į visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžinąjį paveldą.

Pirmasis skaitinys     Apd 9, 26–31

Jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjo Jėzų
Iš Apaštalų darbų.
Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi, netikėdami jį esant mokiniu. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs Jėzų ir šis kalbėjęs su juo, ir kaip Damaske jis atvirai mokęs Jėzaus vardu. Tuo būdu jis ėmė lankytis Jeruzalėje ir drąsiai kalbėti Jėzaus vardu. Jis taipogi kalbėdavosi ir ginčydavosi su helenistais, kurie nutarė jį nužudyti. Tai sužinoję, broliai jį nugabeno į Cezarėją ir iš ten išsiuntė į Tarsą. Tuo tarpu Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama.

Atliepiamoji psalmė     Ps 21, 26b–28. 30–32

Aš tave, Viešpatie, aukštinsiu didžiulėj bendrijoj.
Arba:
Aleliuja.

Tau vykdysiu įžadus tarp tavo gerbėjų.

Bus vaišės, pokylis vargšams,
ir Viešpatį garbins visi, kas jo ilgis:
jų širdys gyvuos amžių amžiais. –

Susipras, į Viešpatį gręšis visų tautų žmonės,

jo akivaizdoje jam lenksis žemai pagonių šeimynos.
Jį vieną tegarbins žemės galiūnai,
ir lenksis prieš jį, kurie žengia į dulkes. –

Ir aš jam gyvensiu,

tarnaus jam taip pat mano ainiai.
Kalbės apie Viešpatį būsimai kartai
ir skelbs užgimsiančiai tautai
teisinguosius Viešpaties darbus:
„Štai ką Viešpats padarė!“ –

Antrasis skaitinys     1 Jn 3, 18–24

Štai jo įsakymas: kad tikėtumėte ir mylėtumėte
Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško.
Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos, ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį, jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka. O štai jo įsakymas: kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumyse pasilieka, mes žinome iš Dvasios, kurią jis mums davė.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 15, 4. 5b

Aleliuja. – Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu, – sako Viešpats, – kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 15, 1–8

Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasilieka manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai“.

Atnašų malda

Dieve, šios Aukos šventaisiais mainais tu priimi mūsų atnašas, o mus darai dieviškosios prigimties dalininkais; padėk mums gerai pažinti tavąją tiesą ir liudyti ją kilniu gyvenimu.

Dėkojimo giesmė

Velykų

Komunijos priegiesmis     Jn 15, 1. 5

„Aš esu tikrasis vynmedis, o jūs – šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“, – sako Kristus, aleliuja.

Komunijos malda

Meilingai sustiprink, Viešpatie, mus, savo žmones, ir dangiškaisiais sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpročių ir pradėti naują gyvenimą.