Spausdinti

Liturginiai tekstai B 6 Velykų sekmadienis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Plg. Iz 48, 20

Skelbkite džiugią naujieną, te visi ją išgirsta! Visam pasauliui šaukite: Viešpats išvadavo savo tautą, aleliuja.

Pradžios malda

Visagali Dieve, tegul džiaugsmas dėl Viešpaties prisikėlimo pripildo mūsų gyvenimą, kad ir savo darbais visuomet laikytumės to, ką Velykomis minime.

Pirmasis skaitinys     Apd 10, 25–26. 34–35. 44–48

Ir pagonims buvo išlietos Šventosios Dvasios dovanos
Iš Apaštalų darbų.
Atvykusį į Cezarėją Petrą pasitiko Kornelijus ir, puldamas po kojų, išreiškė jam pagarbą. Petras pakėlė Kornelijų, tardamas: „Kelkis! Juk ir aš esu žmogus“. Tada, atvėręs lūpas, jis pasakė: „Iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra žmonėms šališkas. Jam brangus bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena.“ Petrui dar tebekalbant, Šventoji Dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žodžio. Su Petru atvykusieji žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlietos Šventosios Dvasios dovanos. Mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Tuomet Petras tarė: „Argi kas galėtų neduoti šitiems krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo Šventąją Dvasią?!“ Ir jis liepė juos pakrikštyti Jėzaus Kristaus vardu. O šie prašė jį pasilikti dar kelias dienas.

Atliepiamoji psalmė     Ps 97, 1. 2–4

Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims.
Arba:
Aleliuja.

Naują giesmę giedokite Viešpačiui:

nuostabius darbus jis daro!
Jo dešinė visagalė,
jo šventoji ranka pergales skina. –

Savo išganymą Viešpats apreiškė,

jo teisingumas šviečia pagonims.
Atsimena savo gerumą, ištikimumą,
Izraelio šeimai žadėtą. –

Ir mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

Žavėkitės Viešpačiu, šalys,
šūkaukit, džiūgaukit, grokit! –

Antrasis skaitinys     1 Jn 4, 7–10

Dievas yra meilė
Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško.
Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė – ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

Posmelis prieš evangeliją     Jn, 14, 23

Aleliuja. – Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, – ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 15, 9–17

Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus myliu. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų. Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“.

Atnašų malda

Tekyla į tave, Viešpatie, mūsų maldos ir atnašos, kad maloningai mus apvalytum ir parengtum didžios tavo meilės Sakramentui.

Dėkojimo giesmė

Velykų

Komunijos priegiesmis     Jn 14, 15–16

„Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų“, – sako Kristus; – „aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius“, aleliuja.

Komunijos malda

Visagali amžinasis Dieve, Kristaus prisikėlimu suteikęs žmonijai amžinojo gyvenimo viltį, brandink mumyse velykinių sakramentų vaisius ir šiuo išganingu valgiu stiprybę teik mūsų dvasiai.