Spausdinti

Liturginiai tekstai B Sekminės
Šventosios Dvasios atsiuntimas

Sekminės

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Procesija kaip ir C metais žr. čia


Įžangos priegiesmis      Išm 1, 7

Viešpaties Dvasia pripildė pasaulį; ji visa vienija ir duoda kalbų dovaną, aleliuja.

Arba:    Rom 5, 5; 8, 11

Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mumyse gyvena, aleliuja.

Pradžios malda

Dieve, šiandienės šventės veikme tu kiekvienoje tautoje ir šalyje pašventini visuotinę savo Bažnyčią; paskleisk po visą pasaulį Šventosios Dvasios dovanas ir pripildyk tikinčiųjų širdis tokio uolumo, kokiu jas dieviškai dosniai apdovanojai pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje.

Pirmasis skaitinys     Apd 2, 1–11

Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti
Iš Apaštalų darbų.
Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę, jie klausinėjo: „Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąja kalba? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir ­arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 103, 1. 24. 29–31. 34

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią
ir atnaujinki žemės veidą.
Arba:
Aleliuja.

Tu, mano siela, Viešpatį šlovink!

Viešpatie Dieve, koks esi didis.
Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!
Juos išmintingai sukūrei, jų pilna žemė. –

Tau pasislėpus, jie išsigąsta,

krinta, kai atimi kvapą, ir dulkėmis virsta.
Atsiunti tu savo Dvasią, ir kyla gyvybė,
ir atnaujini žemės veidą. –

Šlovinkim viešpatį amžiais,

kad jisai džiaugtųsi savo kūryba.
Tebus malonus jam mano gyrius,
ir aš Viešpačiu džiaugsiuos. –

Antrasis skaitinys     Gal 5, 16–25

Dvasios vaisiai
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams.
Broliai! Gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios – kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės Dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Kūno darbai gerai žinomi; tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, smaguriavimai ir panašūs dalykai. Aš jus įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems!

Sekvencija

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas!
Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy!
O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą!
Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.
Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.
Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!
Duok mums, mylintiems tave, tikintiems tava galia,
dovanų septynetą!
Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!

Posmelis prieš evangeliją

Aleliuja. – Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk jose savo meilės ugnį. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 15, 26–27; 16, 12–15

Tiesos Dvasia jus ves į tiesos pilnatvę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus bylojo savo mokiniams: „Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę“. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“.

Atnašų malda

Viešpatie, tegul Šventoji Dvasia atidengia šios Aukos turtus ir veda mus į pilnatvę, kaip yra žadėjęs tavo Sūnus Jėzus Kristus. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Sekminių paslaptis.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, Apvainikuodamas Velykų paslaptį, visiems per vienatinį tavo Sūnų gavusiems įvaikių malonę tu šiandien atsiuntei Šventąją Dvasią. Pačioje Bažnyčios pradžioje Šventoji Dvasia visas tautas išmokė pažinti dievybę ir įvairių kalbų žmones sutelkė į vieną tikėjimą. To dėlei, Sekminių švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus – angelų minių minios garbės giesmę tau nepaliauja giedoję: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Apd 2, 4. 11

Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir skelbė įstabius Dievo darbus, aleliuja.

Komunijos malda

Dieve, tu savo Bažnyčią turtini dangaus dovanomis; išsaugok duotąsias malones, kad joje visuomet būtų gyva Šventosios Dvasios veikla ir dvasinis valgis brandintų amžinojo atpirkimo vaisius.

Iškilmingas palaiminimas

Dievas, šviesybių Tėvas, Šventosios Dvasios atsiuntimu šiandien nušvietęs mokinius, tedžiugina jus savo palaima ir Dvasios dovanų gausa.
Amen.
Virš apaštalų pasirodžiusi nuostabioji ugnis teišdildo jūsų širdyse visokį blogį ir skaidriai tenušviečia savo šviesa.
Amen.
Įvairių kalbų tautas sujungęs į vieno tikėjimo šeimą, tepadeda jums ištvermingai gyventi tikėjimu ir akis į akį išvysti, ko su viltimi trokštate.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Telydi jus Viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja.
Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja.