Spausdinti

Liturginiai tekstai C Advento 1


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Ps 24, 1–3

Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla, Viešpatie, viliuosi tavim, kad man neteks rausti, kad priešas dingsties neturės dėl manęs džiaugtis. Juk niekas šlovės nepraranda, kas tavim vilias.

Pradžios malda

Duok, visagali Dieve, savo tikintiesiems ryžto teisiais darbais pasitikti ateinantį Kristų ir, jo rankos vedamiems, pasiekti dangaus karalystę.

Pirmasis skaitinys     Jer 33, 14–16

Aš padarysiu, kad Dovydas išleistų teisybės atžalą
Iš pranašo Jeremijo knygos.
„Ateis štai dienos, – tai Viešpaties žodis, – kuomet ištesėsiu išganymo žodį, kurį aš daviau Izraelio namams ir Judo namams. Tomis dienomis, atėjus tam laikui, aš padarysiu, kad Dovydas išleistų teisybės atžalą. Jis vykdys šalyje teisybę ir teisę. Tomis dienomis bus išgelbėtas Judas, ir saugiai galės sau gyventi Jeruzalė. Jinai bus vadinama tokiu vardu: ‘Viešpats – mūsų teisybė’“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 24, 4bc–5ab. 8–10 ir 14

Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla:
išmokyk mane takais tavo eiti.

Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią,

išmokyk mane takais tavo eiti.
Vesk mane savo tiesa, tu mane lavink, –
juk tu esi mano Gelbėtojas ir Dievas. –

Teisus, malonus yra Viešpats,

to dėlei klystantiems kelią parodys
Kukliųjų mintis kreips į tiesą,
savo keliu mokys eit nuolankiuosius. –

Elgiasi Viešpats teisingai ir gailestingai

su tais, kas jo Sandoros ir įsakymų laikos.
Viešpats savo gerbėjams – kaip draugas,
savo mintis ir Sandorą savo jiems rodys. –

Antrasis skaitinys     1 Tes 3, 12–4, 2

Viešpats tesutvirtina jūsų širdis, kai vėl ateis Kristus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Tesa­lo­nikiečiams.
Broliai, Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vieni kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime, kad jūsų širdys būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo mūsų Dievo ir Tėvo akyse, kai vėl ateis mūsų Viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais. Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, – o jūs taip ir elgiatės, – tai darykite vis daugiau pažangos! Juk jūs žinote, kokių nurodymų esame jums davę Viešpaties Jėzaus vardu.

Posmelis prieš evangeliją     Ps 84, 8

Aleliuja. – Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą, – Aleliuja.

Evangelija     Lk 21, 25–28, 34–36

Jūsų išvadavimas arti
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus pasakė savo mokiniams: „Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, atnašas iš tavo suteiktų gėrybių; ši tavo paties žemėje įsteigta mūsų pamaldumo Auka telaimi mums amžinąjį išganymą.

Dėkojimo giesmė

Advento I

Komunijos priegiesmis    Ps 84, 13

Visokių gėrybių duos Viešpats, derlinga bus mūsų žemė.

Komunijos malda

Dalyvavimas Mišių aukoje tepadeda mums, Viešpatie, praeinančių žemės vertybių sūkuryje dangiškąsias pamilti, nenykstančiųjų laikytis.

Iškilmingas palaiminimas

Visagalis gailestingasis Dievas, kurio vienatinio Sūnaus buvusį atėjimą tikime, o būsimo laukiame, tenuskaidrina jus to atėjimo šviesa ir gausiai tepalaimina.
Amen.
Teduoda jums šiame gyvenime tvirtą tikėjimą, džiugią viltį ir veiklią meilę.
Amen.
Tegul visi, pamaldžiai švenčiantys Atpirkėjo gimimą, džiaugsis amžinuoju gyvenimu, sulaukę jo šlovingojo atėjimo.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus, † ir Šventoji Dvasia.
Amen.