Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 20


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 83, 10–11

Tu mūsų skydas, o Dieve! Maloniai pažvelki, pažvelki į veidą savo pateptinio. Viena diena tavo atšlainiuos geresnė, negu tūkstantis kur kitur.

Pradžios malda

Dieve, tave mylintiems Tu dosniai teiki neregimųjų vertybių; uždek mūsų širdis savo meile, kad mylėtume tave visame kame ir labiau už visa ir laimėtume tavo pažadus, kurie pranoksta troškimus.

Pirmasis skaitinys     Pat 9, 1–6

Valgykit duoną nuo manojo stalo, išgerkite vyno, kurio jums pripilsčiau
Iš Patarlių knygos.
Didingus namus Išmintis pasistatė,
septynis stulpus iš akmens išsikirto.
Papjovė galvijų, sumaišė daug vyno
ir padengė stalą. Tarnaitėms įsakė
išeiti į miestą ir šaukti nuo kalno:
„Kam nuovokos stinga – šenai teužeina!“
Nežinėliams šitaip ji kalba: „Ateikit
ir valgykit duoną nuo manojo stalo,
išgerkite vyno, kurį jums supilsčiau.
Pameskit paikystę! Tada jūs gyvensit.
Įstokit į proto ir nuovokos kelią!“

Atliepiamoji psalmė     Ps 33, 2–3. 10–15

Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,

mano burna šlovins jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. –

Viešpatį gerbkite jūs, jo išrinktieji.

Tiems, kur jo bijo, nieko nestinga.
Išdidūs galiūnai skurdeivomis tampa, badauja,
o tiems, kurie Viešpaties ieško, nieko netrūksta. –

Ateikit, vaikeliai, manęs paklausykit:

pamokysiu Viešpaties baimės.
Kur toks žmogus, kuris gyventi netrokštų,
nenorėtų būti laimingas? –

Saugok savo liežuvį nuo pikta,

lūpas nuo žodžių vylingų.
Venk nedorybės, gera daryki,
sieki taikos ir josios laikykis. –

Antrasis skaitinys     Ef 5, 15–20

Stenkitės suprasti, kokia yra Dievo valia
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams.
Broliai! Rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės: kad nebūtumėte tarytum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet stenkitės suprasti, kokia yra Dievo valia. Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios. Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 6, 56

Aleliuja. – Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame, – sako Viešpats. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 6, 51–59

Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus kalbėjo minioms: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

Atnašų malda

Viešpatie, aukodami tai, ką esi mums davęs, mes gauname tave patį, tad priimk mūsų atnašas, kuriomis vyksta tie garbingi mainai.

Komunijos priegiesmis     Ps 129, 7

Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.

Arba:    Jn 6, 51

Viešpats Jėzus mums sako: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, – gyvens per amžius.“

Komunijos malda

Maloningasis Dieve! Mišių auka ir Komunija tapę Kristaus bendrininkais, karštai tave meldžiame, kad žemėje sugebėtume sekti jo pavyzdžiu, o danguje galėtume džiaugtis jo laime. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.