Spausdinti

Liturginiai tekstai C Kristus KaraliusKristus, Visatos Valdovas
Kristus Karalius

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis     Apr 5, 12; 1, 6

Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir lobį, ir išmintį. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius!

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, tu savo mylimajame Sūnuje, Visatos Valdove, panorėjai visa suvienyti kaip Galvoje; padaryk, kad visa kūrinija, iš pikto vergijos išvaduota, didžiadvasiškai tau tarnautų ir be paliovos tave ­šlovintų.

Pirmasis skaitinys     2 Sam 5, 1–3

Jie patepė Dovydą Izraelio karaliumi
Iš antrosios Samuelio knygos.
Visų Izraelio giminių atstovai nuvyko Hebronan pas Dovydą ir pareiškė: „Mes gi esame tavojo kūno ir kraujo. Jau anksčiau, kai mūsų karaliumi buvo dar Saulius, tu gi vesdavai Izraelį į mūšį ir vėl jį namo parvesdavai. Ir Viešpats yra tau pasakęs: ‘Tu ganysi mano tautą Izraelį, tu būsi Izraelio vadovas’“. Visi Izraelio seniūnai taipogi atvyko Hebronan pas karalių. Karalius Dovydas Hebrone sudarė su jais sutartį Viešpaties akivaizdoje, ir jie patepė Dovydą Izraelio karaliumi.

Atliepiamoji psalmė     Ps 121, 1–2. 4–5

Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.

Džiaugiuosi, išgirdęs, kas man pasakyta:

„Į Viešpaties būstą keliaujam!“
Štai mūsų koja jau stovi
tavo, Jeruzale, vartuos. –

Čionai plaukia žmonės, Viešpaties žmonės.

Juk priedermė Izraeliui Viešpatį šlovint.
Teisėjams krasės čia stovi,
čia – sostai Dovydo ainiams. –

Antrasis skaitinys     Kol 1, 12–20

Jis mus perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams.
Broliai! Dėkojame Dievui Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę. O Sūnuje mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarinijos pirmgimis, nes jame sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar tai sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar galybės, – visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Ir jis yra Kūno – Bažnyčios galva. Jis – pradžia, pirmgimis iš mirusiųjų tarpo, kad visame kame turėtų pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visa sutaikinti su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką, – per jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje.

Posmelis prieš evangeliją     Mk 11, 10

Aleliuja. – Šlovė tam, kurs ateina Viešpaties vardu! Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei! – Aleliuja.

Evangelija     Lk 23, 35–43

Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiū­rėjo. Seniūnai, tyčiodamiesi iš Jėzaus, kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo išrink­tasis Mesijas!“ Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam acto ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs“. Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ Jėzus jam atsakė: „Aš tau pažadu: dar šiandien su manimi būsi rojuje“.

Atnašų malda

Aukojame, Viešpatie, žmonijos sutaikinimo su tavimi Auką ir nuolankiai meldžiame, kad tavo Sūnus Jėzus Kristus visoms tautoms atneštų taiką ir vienybę. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Kristus – Visatos Valdovas.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu savo vienatinį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, amžinąjį Kunigą ir visatos Valdovą, patepei garbės ir džiaugsmo aliejumi, kad jis žmoniją nuostabiai atpirktų, save paaukodamas ant kryžiaus kaip tyrą sutaikinimo auką; ir kad, į savo valdžią pa­ėmęs visą kūriniją, tavo didybei atiduotų amžiną ir visuotinę karalystę: tiesos ir gyvybės karalystę, šventumo ir malonės karalystę, teisingumo, meilės ir taikos karalystę. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Ps 28, 10–11

Dievas viešpataus kaip Valdovas per amžius. Savo tautą jis laimins, teiks jai ramybę.

Komunijos malda

Paragavę nemarumą teikiančio valgio, meldžiame, Viešpatie, kad garbingai įvykdytume Kristaus, Visatos Valdovo, įsakymus ir galėtume drauge su juo amžinai gyventi dangaus karalystėje.