Spausdinti

Meditacija C Advento 1

 

Liturginiai tekstai

Pasaulio pabaiga

Mylimieji broliai, mūsų Viešpats ir Atpirkėjas, trokšdamas mus rasti pasiruošusius, skelbia nelaimes, kurios lydės pasaulio senatvę, – idant numalšintų mūsų meilę jam. Apreiškia, kokie sukrėtimai ištiks prieš jo pabaigą, – kad jeigu jau nesame linkę Dievo bijoti ramybės metu, išsigąstume bent jau artėjančio jo teismo ar sukrėtimų. Mat kiek anksčiau prieš šį šventosios Evangelijos skaitinį, kurį ką tik girdėjote, broliai, Viešpats sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir bad­mečių“ (Lk 21, 10.11). Ir dar šį tą įterpęs, pridūrė ką tik jūsų girdėtus žodžius: „Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis“ (Lk 21, 25). Iš visų tų dalykų matome kai kuriuos jau įvykus ir baiminamės, jog labai greitai ištiks ir kiti.
Todėl sakome, kad jūsų sielos budėtų ir būtų apdairios, idant neaptingtų iš nerūpestingumo, nenusilptų iš nežinojimo; tegu baimė visada jas skatina nerimauti, o nerimas testiprina daryti gerus darbus, vis apsvarstant žodžius, kuriuos priduria mūsų Atpirkėjas: „Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį“ (Lk 21, 26).
Bet kadangi visa tai, kas čia pasakyta, yra nukreipta prieš nedorėlius, netrukus kalba kreipiama išrinktiesiems paguosti: „Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“ (Lk 21, 28). „Pakelti galvas“ reiškia kelti mūsų sielas į dangiškosios tėviškės džiaugsmus. Taigi Dievą mylintiesiems liepiama džiaugtis ir linksmintis dėl pasaulio pabaigos, nes aišku, jog greitai jie gaus tą, kurį myli, kai pasibaigs tas, kurio nemylėjo. Juk teneatsitinka taip, kad tikintysis, trokštantis regėti Dievą, liūdėtų dėl pasaulį ištinkančių sukrėtimų, žinodamas, jog nuo šių sukrėtimų jam ateis galas.
Todėl, mylimieji broliai, mąstykite apie tą dieną visomis išgalėmis, taisykite gyvenimą, keiskite elgesį, pikto gundymus įveikite pasipriešindami, už padarytą blogį bauskite save atgailos ašaromis. Mat amžinojo teisėjo atėjimą kada nors sutiksite [būdami] tiek ramesni, kiek dabar iš anksto jam ruošiatės bijodami jo rūstybės.
Šv. Grigalius Didysis, † 604
Biografija