Spausdinti

Dėkojimo giesmės
Advento Dėkojimo giesmės

1. Du Kristaus atėjimai.

Tikrai verta, o Dieve, tau dėkoti, teisinga Tave visada šlovinti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jis, pirmą kartą atėjęs ir nuolankiai žmogaus kūną priėmęs, atpirko mus, kaip buvo nuo amžių nuspręsta, ir atvėrė mums kelią į amžinąją laimę. Ir antrą kartą ateis garbingas ir didingas, idant viso pasaulio akivaizdoje mums atiduotų pažadėtą nesibaigiančio gyvenimo dovaną, kurios dabar budėdami laukiame. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

2. Dvejopas Kristaus laukimas.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, dangaus Tėve, garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Visi pranašai apie jį pranašavo, Mergelė Motina su neapsakoma meile jo laukė, Jonas Krikštytojas jį ateisiantį skelbė, atėjusį parodė. Dabar su džiugia viltimi mes laukiame jo gimimo šventės, kad, vėl atėjęs, mus rastų maldingai budinčius ir džiaugsmingai jam teikiančius šlovę. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

Kalėdų dėkojimo giesmės

1. Kristus – šviesa.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Slaptingu Žodžio Įsikūnijimu nauja tavosios garbės šviesa mūsų dvasiai sužibo, idant mes, regimai pažinę Žmogumi tapusį Dievą, per jį pamiltume neregimąsias vertybes. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

2. Įsikūnijimu visa atstatyta.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, amžinasis Tėve, garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Kaip skelbia didinga Kalėdų šventė, neregimasis Dievas priėmė mūsų regimą prigimtį, gimęs prieš amžius – nužengė į laiko tėkmę. Ką nuodėmė buvo sugriovusi, jis atstatė: grąžino pasauliui pirmykštį nekaltumą ir pražūčiai pasmerktą žmogų pašaukė į dangaus karalystę. Todėl mes su visais angelais tavo garbei šioje mieliausioje šventėje giedame: Šventas...

3. Žodžio įsikūnijimo vaisiai.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, visagali Dieve Tėve, garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį šiandieną sušvito nuostabūs pasikeitimai: Amžinasis Žodis, priimdamas trapią mūsų prigimtį, be galo išaukštino žmonių giminę, ir ta nuostabi su juo giminystė daro mus nemirtingus. Todėl mes drauge su angelais ir šventaisiais šloviname tave džiaugsmo giesme: Šventas...

Gavėnios dėkojimo giesmės

1. Dvasinė gavėjimo reikšmė

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, didis Dieve, išpažinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Kasmet maloningai kvieti mus gavėti, kad mes, tavo tikintieji, sąžinę apsivalę, džiaugsmingai lauktume šventųjų Velykų. Karščiau melsdamiesi, nuoširdžiau padėdami artimui, stropiau naudodamiesi atgimimo sakramentais, galime pasiekti Dievo vaikų malonės pilnatvę. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

2. Dvasinė atgaila

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu mums, savo vaikams, paskyrei tinkamą metą širdies tyrumui atkurti ir trokšti, kad mes, pražūtingus norus sutramdę, nebevergautume praeinantiems dalykams, bet kuo labiau pamėgtume amžinuosius. Todėl mes drauge su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujama giesme: Šventas...

3. Santūros vaisiai.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu nori, kad mes, nusidėjėliai, tau pagarbą reikštume atgaila, idant, žemės gėrybes saikingai vartodami, turėtume kuo sušelpti stokojančius ir taptume tavo dosnumo sekėjais. Todėl mes drauge su nesuskaitoma angelų daugybe tau giedame garbę ir šlovę: Šventas...

4. Pasninko vaisiai

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu atgaila mūsų geismus tramdai, stiprini dvasią, ugdai dorybes ir gausini nuopelnus per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios drauge tau reiškia džiaugsmingą šlovę. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti – drauge su jais nuolankiai tau giedoti: Šventas...

Kristaus kančios dėkojimo giesmės

1. Kryžiaus galybė

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tavo Sūnaus išganinga kančia visiems apreiškė, jog reikia tave išpažinti, o neapsakoma kryžiaus galia žmonijai parodė šio pasaulio pralaimėjimą ir Nukryžiuotojo pergalę. Todėl mes drauge su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave, savo Viešpatį, nuolankiai giedodami: Šventas...

2. Šventojo Kryžiaus pergalė.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu žmonijos išganymui skyrei kryžiaus medį, kad iš ten prisikeltų gyvybė, iš kur mirtis kilo, ir kad nuodėmės medžiu nugalėjusį suvedžiotoją atpirkimo medžiu nugalėtų mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Per jį tavo didybę šlovina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti – drauge su jais nuolankiai tau giedoti: Šventas...

Velykų dėkojimo giesmės

1. Velykų paslaptis.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave, Viešpatie, garbinti, (o ypačiai šią šventąją naktį) o ypačiai šią didžiąją dieną (o ypačiai šiuo didingu laiku) dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų Avinėlis – Kristus jau yra paaukotas. Jis tikrai yra tas Avinėlis, kuris pasaulio nuodėmes naikina. Jis savo mirtimi mūsų mirties geluonį išrovė ir mums gyvybę prisikėlimu sugrąžino. To dėlei, Velykų švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus – angelų ir šventųjų minios tau garbės giesmę nepaliauja giedoję: Šventas...

2. Naujas gyvenimas Kristuje.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave, Viešpatie, garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų Avinėlis – Kristus jau yra paaukotas. Šviesos vaikus jis pašventino­ amžinajam gyvenimui, tikintiesiems atkėlė vartus į dangaus karalystę. Savo mirtimi mūsų mirtį jis nugalėjo, o prisikėlimu visus prikėlė gyventi. To dėlei, Velykų švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus – angelų ir šventųjų minios tau garbės giesmę nepaliauja giedoję: Šventas...

3. Kristus gyvena ir nuolat mus užtaria.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave, Viešpatie, garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų Avinėlis – Kristus jau yra paaukotas. Jis ir toliau už mus aukojasi ir mus tau nuolat užtaria. Jis, kartą numiręs, daugiau nebemiršta, nužudytasis Avinėlis per amžius gyvena. To dėlei, Velykų švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus – angelų ir šventųjų minios tau garbės giesmę nepaliauja giedoję: Šventas...

4. Velykų paslaptis atstatė visa.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave, Viešpatie, garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų Avinėlis – Kristus jau yra paaukotas. Įveikęs mirtį, jis visa atstatė, ką nuodėmė buvo sugriovusi, ir mums sugrąžino gyvenimo pilnatvę. To dėlei, Velykų švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus – angelų ir šventųjų minios tau garbės giesmę nepaliauja giedoję: Šventas...

5. Kristus – kunigas ir auka.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave, Viešpatie, garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų Avinėlis – Kristus jau yra paaukotas. Jis, ant kryžiaus paaukodamas savo kūną, įvykdė, ką ženklino senosios aukos. Gyvybę dėl mūsų išganymo tau atiduodamas, parodė, kad jis – ir kunigas, ir aukuras, ir aukos avinėlis. To dėlei, Velykų švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus – angelų ir šventųjų minios tau garbės giesmę nepaliauja giedoję: Šventas...

Eilinių sekmadienių dėkojimo giesmės

1. Velykų paslaptis ir Dievo tauta.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Kančia ir prisikėlimu jis atliko nuostabų darbą: iš nuodėmės ir mirties jungo iškėlė mus į garbę. Dabar mes esame išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis. Mes garbiname, Viešpatie, šlovingus tavo darbus, pašaukti iš tamsybių į tavo nuostabią šviesą. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

2. Išganymo paslaptis.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, ­visagali Dieve, išpažinti ir tau dėkoti, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Nupuolusių žmonių pagailėjęs, jis teikėsi gimti iš Mergelės Marijos; nuo amžinosios mirties mus kryžiaus kančia išvadavo, prisikėlimu – amžinąjį gyvenimą mums padovanojo. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

3. Žmogų išganė Žmogus.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Aukščiausia garbė tau priklauso, kad dieviška galia mus mirtinguosius gelbi. Kai per senąjį žmogų – Adomą – patekome į mirties vergiją, tu iš jos mus vaduoji per naująjį Žmogų – mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai šlovina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžina laime. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti – drauge su jais džiaugsmingai giedoti: Šventas...

4. Išganymo istorija.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, amžinasis Dieve, garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Savo gimimu jisai žmoniją atnaujino, kančia nuodėmes išdildė, prisikėlimu amžinąjį gyvenimą laidavo ir grįždamas pas tave savo Tėvą, dangaus vartus mums atkėlė. Todėl mes drauge su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujama giesme: Šventas...

5. Pasaulio sukūrimas.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu sutvėrei bekraštį pasaulį su laikų kaita ir daiktų įvairove. Sukūręs žmogų pagal savo paveikslą, tu jam atidavei nuostabią gamtą, kad tavo vardu ją valdytų, tavųjų darbų didingumą pažintų ir tave nuolat šlovintų per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Todėl mes su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave, Viešpatie, džiaugsmo giesme: Šventas...

6. Amžinųjų Velykų laidas.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tavy mes gyvename, judame, esame, kasdien patirdami tavo gerumo palaimą. Davei mums ir amžinojo gyvenimo laidą, nes Jėzaus iš numirusių prisikėlimas ir Šventosios Dvasios atėjimas leidžia mums tikėtis amžinųjų Velykų. Mes dėkojame tau, garsiname didžius tavo darbus ir drauge su angelų chorais giedame: Šventas...

7. Išganymas Kristaus klusnumu.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu taip mylėjai pasaulį, taip jo gailėjai, jog mūsų atpirkti siuntei Išganytoją – savo Sūnų. Pagal tavo šventąją valią jis viskuo, išskyrus nuodėmę, panašus į mus tapo, kad ir mumyse tai mylėtum, Sūnuje ką mylėjai. Mes jo klusnumu atgavome tavo malonę, kurią per neklusnumo nuodėmę buvome praradę. Todėl mes drauge su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave, Viešpatie, džiaugsmo giesme: Šventas...

8. Bažnyčią vienija Trejybės vienybė.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Per nuodėmę nuo tavęs nutolusius žmones tu savo Sūnaus krauju ir Šventosios Dvasios galybe draugėn prie savęs panorai vėl suburti. Dauge­riopos tavo išminties garbei, Trejybės vienybės tel­kiami, jie tampa Bažnyčia – mistinis Kristaus kūnas ir Šventosios Dvasios buveinė. Todėl mes drauge su angelų chorais džiaugsmingai tau giedame šlovę: Šventas...

Dėkojimo giesmės Švč. M. Marijos ­garbei

1. Švč. M. Marijos motinystė.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau, dangaus Tėve, dėkoti, ir šiandien, kai pagerbiame Švenčiausiąją Mergelę Mariją, tave garbinti, šlovinti ir aukštinti. Šventosios Dvasios veikimu ji pradėjo vienatinį tavo Sūnų ir, išlikdama garbinga Mergelė, pagimdė pasauliui amžinąją šviesą – mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti – drauge su jais nuolankiai tau giedoti: Šventas...

2. Bažnyčia Marijos žodžiais šlovina Dievą

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, o Dieve, tavo darbais šventuosiuose gėrėtis ir šiandien, kai minime Švenčiausiąją Mergelę Mariją, jos pačios žodžiais šlovinti tavo gerumą. Plačiojoje žemėje tu didžių dalykų esi padaręs ir amžiais lieki be galo maloningas. Pažvelgęs į savo nuolankią tarnaitę, per ją tu žmonijai davei Išganytoją – savo Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai šlovina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžina laime. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti – drauge su jais džiaugsmingai giedoti: Šventas...Gedulinės dėkojimo giesmės

1. Kristuje prisikėlimo viltis.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, visagali Tėve, garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jame palaimingo prisikėlimo viltis mums nušvito, ir nors liūdina mus mirties būtinumas, bet paguodžia žadėtasis nemarumas. Gyvenimas, Viešpatie, tavo ištikimiesiems tik pasikeičia, bet nenutrūksta, ir, šios žemės laikinajam būstui suirus, danguje jų laukia amžinoji buveinė. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

2. Kristus mirė, kad mes gyventume.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, didis Dieve, išpažinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jisai prisiėmė mirtį, kad mes nebemirtume; jis vienas numirė, kad visi amžinai tau gyventume. Todėl mes drauge su angelais ir šventaisiais dėkingi tau giedame šlovę: Šventas...

3. Kristus – mūsų išganymas ir gyvenimas.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, didis Dieve, išpažinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jisai pasaulio išganymas, žmonijos gyvybė, mirusiųjų prisikėlimas. Per jį dangaus angelai šlovina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžina laime. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti – drauge su jais nuolankiai tau giedoti: Šventas...

4. Žemėje gyvename dangui.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tave išpažinti ir tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu pašaukei mus gyventi, savo apvaizda mums vadovauji ir vėl į žemę, iš kurios esi mus paėmęs, pagal nuodėmės įstatymą liepi mums sugrįžti. Bet, Jėzaus Kristaus mirtimi atpirkęs, ir vėl mus pažadinsi garbingai su juo prisikelti. Todėl mes drauge su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujama giesme: Šventas...

5. Mūsų prisikėlimas – iš Kristaus pergalės.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tave išpažinti ir tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu toks gailestingas ir maloningas, jog mums nusikaltusiems neleidi pražūti. Per nuodėmę mirties grobiu mes buvome tapę, o tu Kristaus pergale mus išgelbėjai ir drauge su juo grąžinai į gyvenimą. Todėl mes drauge su dangaus angelais ir šventaisiais čia, žemėje, garbiname tavo didybę nepaliaujama giesme: Šventas...