Spausdinti

Įvadas AB Sekminių vigilija

Šventosios Dvasios atsiuntimas

Sekminės

Liturginiai tekstai

 

Pasakojimą apie Žengimą į dangų Apaštalų darbuose šv. Lukas baigia taip: „Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno… Parėję jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję... Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“ (Apd 1, 12–14). Paklusdami savo Mokytojo nurodymams, apaštalai rengiasi priimti Šventąją Dvasią, žadėtąją Dievo dovaną.
Sekdama šiuo pavyzdžiu, Bažnyčia irgi kasmet laukia naujo Šventosios Dvasios išliejimo per Sekminių liturginį šventimą. Savaitė (arba devyndienis) prieš šią šventę visiems krikščionims turėtų būti intensyvaus susikaupimo metas. Pažymėtina, kad po Jėzaus Žengimo į dangų mokiniai, užuot vėl ėmęsi įprastinių darbų, pasilieka kartu su Marija ir atsideda maldai. Šiomis dienomis prieš Sekmines Bažnyčia vienybėje su Dievo Motina irgi be perstojo meldžiasi, kad visi jos vaikai iš naujo gautų Šventosios Dvasios dovanų. Kiekvienas krikščionis teįsisąmonina, ko­kį svarbų įvykį liturginiuose metuose atspindi Sekminės. Kiekvienas, motiniškai prižiūrimas Marijos, tepasirengia joms, kad galėtų gauti gausių malonių.

Sekminių vigilijos Mišios

Žydų Velykų liturgijoje buvo atmenamas išsivadavimas iš Egipto vergijos ir Viešpaties pergalė prieš faraono ­kariuomenę Raudonojoje jūroje. Po penkiasdešimt dienų žydai minėdavo Mozės Įstatymą, dovanotą ant Sinajaus kalno. Šios šventės proga penkiasdešimt dienų po Velykų, kaip buvo pažadėjęs Jėzus, apaštalams atsiunčiamas Globėjas – Šventoji Dvasia. Ji įvedė juos į tiesos „pažinimo pilnatvę“ ir naują laisvės bei meilės gyvenimą.
Sekminių sekmadienį baigiasi penkiasdešimt dienų po kasmetinio Velykų šventimo. Sekminės – „paskutinė šventės diena“, tačiau svarbiausia, kad tai Šventosios Dvasios išliejimo apaštalams ir Bažnyčios misijos pradžios diena. Vigilijos ir dienos Mišių plačiame Biblijos skaitinių rinkinyje plėtojasi daugelis Šventosios Dvasios iškilmės aspektų.
Vigilijos Mišios: švenčiant nuo Sekminių Bažnyčioje tebesitęsiantį Dvasios dovanojimą, liturgijoje prasidedant šventei ypač pabrėžiamas šio dovanojimo skelbimas, kurio apstu Senajame Testamente nuo Pradžios knygos iki pat Evangelijų. Ilgus amžius Sekminių slėpinio krikščioniškajam apmąstymui ypač daug peno teikė kiti tekstai, iš kurių siūloma pasirinkti pirmą skaitinį.