Spausdinti

Įvadas C 3 Velykų sekmadienis


Liturginiai tekstai

Kristaus Velykos turi kosminę dimensiją. Jos atnaujino visą visatą: „Jame pasaulis yra prikeltas, jame dangus yra prikeltas, jame žemė yra prikelta; bus naujas dangus ir nauja žemė“ (šv. Ambraziejus). 3 Velykų sekmadienis skelbia didį Jėzaus atnešto išganymo visuotinumo džiaugsmą: „Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą“ (B m. Evangelija). Todėl „visi pasaulio kraštai“ kviečiami sveikinti Dievą ir iškilmingai jam dėkoti (ĮP).
Viešpaties Prisikėlimas yra ir galutinė pergalė prieš blogio galybes, ir pradžia. Kristus yra naujo gyvenimo, kurio visos galimybės atsiskleis tik su antruoju šlovingu jo atėjimu, pradas. Nors krikščionys jau turi amžinąjį gyvenimą, kaip tai dažnai kartoja šv. Jonas, bet jie taip pat gyvena viltimi garbingai prisikelti (KM) prisikėlimo dieną (PM). Tada viso Kristaus, galvos ir narių, Velykos išsiskleis amžinu džiūgavimu, kurio pradžią mums teikia sekmadieninė Eucharistija (AM).