Spausdinti

Komunija

Komunija

Stovima

Viešpaties Jėzaus malda

Taurę ir pateną padėjęs ant korporalo, rankas sudėjęs, kunigas sako:
Išganytojo pamokyti ir jo liepiami, drįstame tarti:
Arba:
Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė:
Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto.
Gelbėk mus Viešpatie, nuo visokio blogio. Suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes, iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo.
Tavo valdžia, ir galybė, ir garbė per amžius!
Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę“. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios Bažnyčios tikėjimo, ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.
Atsisukęs į žmones, skėsdamas ir sudėdamas rankas, kunigas priduria:
Viešpaties ramybė visada telydi jus.
Telydi ir tave.
Palinkėkite vieni kitiems ramybės.
Visi pareiškia vieni kitiems santaiką ir meilę pagal vietos papročius priimtu ženklu; kunigas tai daro diakonui arba patarnautojui.

Duonos laužymas

Kunigas paima Ostiją, viršum patenos sulaužo ir vieną dalelę įleidžia į Taurę, tyliai kalbėdamas:
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas, čia sujungti, tebrandina mus amžinajam gyvenimui.
Tuo metu giedama ar kalbama:
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
suteik mums ramybę!

Malda prieš Komuniją

Kunigas tyliai kalba:
Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau! Tėvo valią vykdydamas, Šventajai Dvasiai bendradarbiaujant, tu savo mirtimi atgaivinai pasaulį. Šiuo švenčiausiuoju savo Kūnu ir Krauju išvaduok mane iš nuodėmių ir visokių blogybių; padėk man visuomet laikytis tavo įsakymų ir neleisk niekuomet nuo tavęs atsiskirti.
Arba:
Tavo Kūno ir Kraujo priėmimas, Viešpatie Jėzau Kristau, tegul neužtraukia man teismo ir pasmerkimo, bet dėl tavo gerumo tegul gydo ir saugo mano dvasią ir kūną.

Komunija

Kunigas priklaupia, paima Ostiją ir, ją laikydamas truputį pakeltą viršum patenos, atsisukęs į žmones, balsiai sako:
Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą!
Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį, ir mano siela pasveiks.
Kunigas, pagarbiai priimdamas Kristaus Kūną, tyliai sako:
Kristaus Kūnas tesaugo mane amžinajam gyvenimui.
Priimdamas Kristaus Kraują:
Kristaus Kraujas tesaugo mane amžinajam gyvenimui.
Po to ima pateną ar komuninę, eina prie priimsiančiųjų Komuniją ir, kiekvienam jų rodydamas truputį pakeltą Ostiją, taria:
Kristaus Kūnas.
Priimantysis atsako:
Amen.
Baigus dalyti Komuniją, pats kunigas ar diakonas nuvalo pateną, trupinėlius nubraukdamas į taurę, kurią paskui išplauna. Plaudamas kunigas tyliai kalba:
Ką lūpomis priėmėme, Viešpatie, tebūna priimta tyra širdimi. Ši laikina dovana tepadeda mums laimėti amžinąjį gyvenimą.

Komunijos priegiesmis

Kunigui priimant Kristaus Kūną, pradedamas komunijos giedojimas.
Žr. šios dienos Mišių tekstą.

Komunijos malda

Melskimės.
Žr. šios dienos Mišių tekstą.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Pabaiga

Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Telydi jus Viešpaties malonė.
Arba:
Kristaus aukos vaisiai jus visur telydi.
Arba:
Mišios baigtos. Eikite ramybėje.
Dėkojame Dievui.
Kaip ir Mišių pradžioje, kunigas pagarbiai pabučiuoja altorių. Drauge su patarnautojais priklaupęs ar nusilenkęs, grįžta į zakristiją.