Spausdinti

Liturginiai tekstai 03 25


Viešpaties apreiškimas

Iškilmė

 

Įvadas AB; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija A; Meditacija B; Meditacija C

Įžangos priegiesmis     Žyd 10, 5. 7

Ateidamas į pasaulį, Kristus bylojo: „Štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios“.

Pradžios malda

Dieve, tavo valia amžinasis Žodis prisiėmė žmogaus kūną iš Mergelės Marijos, idant mus atpirktų; leisk tapti jo dieviškosios prigimties dalininkais visiems, kurie jį tiki esant tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Jis su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys    Iz 7, 10–14; 8, 10

Štai mergelė pradės
Iš pranašo Izaijo knygos.
Prabilęs Viešpats kalbėjo Achazui: „Prašyk Viešpatį savo Dievą, sau ženklo – arba apačioje iš žemybių, arba viršuje iš aukštybių“. Achazas atsakė: „Aš nieko neprašysiu ir Viešpaties nebandysiu“. Tuomet Izaijas prabilo: „Klausykite, Dovydo namai! Ar jums per maža varginti žmones, kad jūs įkyrite ir mano Dievui?! Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: štai mergelė ­pradės ir pagimdys sūnų; ji suteiks jam vardą Emanuelis, tai reiškia: ‘Dievas su mumis’“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 39, 7–11

Štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo valios.

Tau nepatiko nei kruvinos aukos, nei atnašos vaisių:

bet atvėrei mano ausis, kad klausytų.
Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos atnašų.
Tuomet aš tariau: „Ateinu!“ –

Knygoje apie mane yra parašyta:

„Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią;
tavo Teisynas meilus mano širdžiai“. –

Tavo teisumą paskelbiau susirinkimui,

Viešpatie, tu žinai, kad aš netylėjau
lūpas sučiaupęs. –

Neslepiu savo širdy aš tavo teisumo,

garsiai kalbu apie tavo ištikimybę ir tavo pagalbą.
Neslepiu tavo malonės,
susirinkus didžiai daugybei. –

Antrasis skaitinys    Žyd 10, 4–10

Štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios
Iš laiško Žydams.
Broliai! Neįmanomas dalykas, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes. Todėl, ateidamas į pasaulį, Kristus byloja: „Aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošei man kūną. Tau nepatiko ir deginamosios aukos už nuodėmes. Tuomet aš tariau: štai ateinu,­ kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios!“ Anksčiau pasakęs: „Aukų ir atnašų, deginamųjų ir permaldavimo aukų tu nebenori, nemėgsti“, – o jos atnašaujamos pagal Įstatymą, – jis paskui paskelbė: „Štai ateinu vykdyti tavo valios“. Jis panaikina viena ir nustato kita. Dėlei tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams.

Posmelis prieš evangeliją    Jn 1, 14 ab

(Aleliuja). Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę. – (Aleliuja).

Evangelija    Lk 1, 26–38

Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namams per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo“. Marija ­paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“
Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų“. Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė.

Tikėjimo išpažinimas

Klaupiama tariant: „Šventosios Dvasios veikimu... gimė iš Mergelės Marijos.“

Atnašų malda

Visagali Dieve, priimk tavo vienatinio Sūnaus Įsikūnijimu prasidėjusios Bažnyčios atnašas, kad ji galėtų visa širdimi džiaugtis, šiandien minėdama tą paslaptį.

Dėkojimo giesmė

Viešpaties Įsikūnijimo paslaptis
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Šventosios Dvasios veikimu jis priėmė žmogaus kūną ir atėjo į žemę gelbėti žmonijos. Mergelė Marija ­angelo apreiškimu patikėjo ir prie savo širdies jį su meile nešiojo. Taip išsipildė pažadai išrinktajai tautai, ir visų tautų lūkesčius pranoko tikrovė. Per jį dangaus ­angelai šlovina tavo didybę, džiaugdamiesi tavo akivaizdoj amžina laime. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti – drauge su jais džiaugsmingai giedoti: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Iz 7, 14

Mergelė nešios įsčiose ir pagimdys Sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis – Dievas su mumis.

Komunijos malda

Sustiprink, Viešpatie, mūsų sielose tikrąjį tikėjimą, kad mes, Mergelės Marijos Sūnų išpažįstantys esant tikrą Dievą ir tikrą Žmogų, jo išganingo prisikėlimo galia pasiektume amžinąjį džiaugsmą.