Spausdinti

Liturginiai tekstai A 2 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 65, 4

Tesilenkia, o Dieve, tegieda tau visa žemė, tegarsina tavo kilniausiąjį vardą.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Valdove! Išklausyk savo tikinčiųjų maldas ir suteik mūsų laikams taiką ir ramybę.

Pirmasis skaitinys     Iz 49, 3. 5–6

Tave padarysiu šviesa pagonims, kad mano išganymas žemės pakraščius siektų
Iš pranašo Izaijo knygos.
Viešpats man sakė: „Tu, Izraeli, esi mano tarnas: aš tavo dėka pašlovintas būsiu“. Dabar kalba Viešpats, mane sau tarnu nuo pat motinos įsčių padaręs, kad jam Jokūbą parvesčiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Aš pagerbtas Viešpaties akyse, mano Dievas – manoji stiprybė. Jis tarė: „Per maža tau būti mano tarnu tik Jokūbo gentims atgaivinti, išgelbėtiems Izraelio žmonėms sugrąžinti. Tave padarysiu šviesa pagonims, kad mano išganymas žemės pakraščius siektų“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 39, 2. 4. 7–10

Viešpatie, aš ateinu įvykdyti tavo valios.

Viešpaties aš laukte laukiau,

ir jis prie manęs pasilenkė meiliai.
Į mano lūpas naują giesmę įdėjo –
giesmę Dievui pagarbint. –

Tau nepatiko nei kruvinos aukos, nei atnašos vaisių;

bet atvėrei mano ausis, kad klausytų.
Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos atnašų.
Tuomet aš tariau: „Ateinu!“ –

Knygoje apie mane yra parašyta:

„Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią;
tavo Teisynas meilus mano širdžiai“.
Tavo teisumą paskelbiau susirinkimui,
Viešpatie, tu žinai, kad aš netylėjau,
lūpas sučiaupęs. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 1, 1–3

Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus
Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams įžanga.
Paulius, Dievo valia pašauktasis Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Sostenas. Dievo bažnyčiai Korinte, pašvęstiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiems šventiesiems ir visiems, kurie šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo kiekvienoje vietoje pas juos ir pas mus. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Posmelis prieš evangeliją     Jn 1, 14. 12ab

Aleliuja. – Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 1, 29–34

Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, anksčiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu“. Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pleveno virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir plevenančią dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia’. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.

Atnašų malda

Leisk mums, Viešpatie, vertai dalyvauti šventosiose Mišiose, kuriomis sudabartinama Kristaus auka, vykdomas atpirkimas.

Komunijos priegiesmis     Ps 22, 5

Tu, Dieve, man keli vaišes, pili man sklidiną taurę.

Arba:     1 Jn 4, 16

Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli.

Komunijos malda

Įkvėpk mums, Viešpatie, savo meilės dvasios ir mus visus, dangiškų sakramentų atgaivintus, savo tėviška malone padaryk vieningus.