Spausdinti

Liturginiai tekstai A 13 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 46, 2

Plokite delnais, visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!

Pradžios malda

Dieve, tu savo malone įsūnijai mus ir liepei būti šviesos vaikais; neleisk mums atkristi į klaidų sutemas, bet padaryk mus spindinčiais tiesos švyturiais.

Pirmasis skaitinys     2 Kar 4, 8–10. 14–16a

Tas vyras yra šventas Dievo žmogus
Iš antrosios Karalių knygos.
Vieną dieną Eliziejus atvyko į Šunemą. Tenai gyveno kilminga moteris, kuri jį užprašė pas save vakarienės. Vėliau, kada bekeliavęs pro šalį, jis nuolat užsukdavo pas ją vakarienės. O kartą jinai savo vyrui pasakė: „Žinau, jog tas vyras, kuris pas mus apsilanko, yra šventas Dievo žmogus. Išmūrykime jam viršuje kambarėlį; tenai pastatykime lovą, stalą, kėdę ir žibintą. Kada jis pas mus beužeitų, galės tenai apsistoti“. Kartą vėl apsilankęs, Eliziejus paklausė savo tarną Gehazį, ką dėl tos moters padarius. Tasai atsakė: „Jinai neturi sūnaus, o jos vyras – nusenęs“. Tada jis paliepė: „Pakviesk ją!“ Tasai pavadino. Kai ji pasirodė prie durų, ją Eliziejus patikino: „Ateinančiais metais – Dievas duos – apie šį laiką tu glamonėsi sūnelį“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 88, 2–3. 16–19

Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

Aš, Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius,

kartų kartoms savo burna garsinsiu tavo ištikimybę.
Juk pasakyta: „Santarvės malonė užtikrinta amžiams“.
Tvirta kaip dangus tavo, Dieve, ištikimybė. –

Laiminga tauta, kuri tave garbinti moka džiaugsmingai,

tavo veido šviesos apšviesta ji gyvena.
Nuolat linksmina ją tavo vardas,
didžiuojas ji tavo teisybe. –

Jos galybę spindesys tavo puošia,

mes stiprūs tavo malone.
Juk Viešpaties rankoj yra mūsų skydas,
Visagalio žinioj ir Izraelio karalius. –

Antrasis skaitinys     Rom 6, 3–4. 8–11

Krikštu mes esame kartu su juo palaidoti, kad pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jeigu mes esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo. Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta; mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmei kartą visiems laikams, o kad gyvena – gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje.

Posmelis prieš evangeliją     1 Pt 2, 9

Aleliuja. – Jūs išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta; garsinkite šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 10, 37–42

Kas neima savo kryžiaus  – nevertas manęs. Kas jus priima, tas mane priima
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus bylojo savo apaštalams: „Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją. Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mano mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“.

Atnašų malda

Dieve, tu nuolat veiki per šventąją Auką; duok mums visada būti tau atsidavusiems ir vertai ją aukoti.

Komunijos priegiesmis     Ps 102, 1

Tegul mano siela Viešpatį šlovina, ir visa, kas yra manyje, tegarbina jo šventąjį vardą!

Arba:     Jn 17, 20. 21

Jėzus meldė: „Tėve, už juos aš meldžiu: tegul jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“.

Komunijos malda

Tegaivina mus, Viešpatie, dieviškoji Ostija, kurią paaukojome ir priėmėme. Tesujungia ji mus su tavimi amžina meile, kad visada duotume nenykstančių vaisių.