Spausdinti

Liturginiai tekstai A 10 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 26, 1–2

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano: ko man bijotis? Viešpats gina mano gyvybę: ko man drebėti? Kurie mane vargina, visi mano priešai patys sugniūžta, sukniumba.

Pradžios malda

Dieve, visokio gėrio šaltini, įkvėpk mums teisingų minčių ir vesk doros keliu.

Pirmasis skaitinys     Oz 6, 3b–6

Aš meilės gi noriu, o ne skerdžiamos atnašos
Iš pranašo Ozėjo knygos.
Siekime pažinimo, stenkimės perprasti Viešpatį! Tikrai kaip ryto žara jisai pasirodys; ateis pas mus kaip lietus, lyg pavasario liūtis, pagirdanti žemę. „Ką man daryti su tavimi, Efraimai? Ką man daryti su tavimi, Judai? Jūsų meilė – lyg rytmečio rūkas, tarytum rasa, kuri greitai pranyksta. Todėl aš įpliekiu per pranašus, žudau savo lūpų žodžiais. Taip mano teisybė sužėri lyg tekantis rytas. Aš meilės gi noriu, o ne pjaunamų gyvulių atnašos; Dievo pažinimo, o ne deginamų aukų.“

Atliepiamoji psalmė     Ps 49, 1. 8. 12–15

Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganymą.

Aukščiausiasis Dievas, Viešpats, byloja,

nuo Rytų ligi Vakarų šaukdamas žemę.
„Ne dėl aukų aš tave barsiu:
deginamąsias aukas visuomet man aukoji. –

Jei alkanas būsiu, tau nesiskųsiu,

nes mano pasaulis ir kas tik pasauly.
Argi valgysiu aš jaučio mėsą,
ar ožių kraują, manote, gersiu? –

Padėkos auką Dievui aukoki,

Aukščiausiajam padarytus įžadus vykdyk!
Tada manęs šauktis galėsi nelaimėj,
tave aš vaduosiu, o tu man garbę darysi“. –

Antrasis skaitinys     Rom 4, 18–25

Tvirtas tikėjimas teikia Dievui garbę
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsiąs daugelio tautų tėvu, kaip pasakyta: „Tokia bus tavoji ainija.“ Jis nesvyruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusį – jam buvo arti šimto metų – ir Saros įsčias apmirusias. Jis nepasidavė neįtikėjimui Dievo pažadu, bet įsitvirtino tikėjime, teikdamas Dievui garbę ir būdamas tikras, jog, ką pažadėjo, įstengs ir įvykdyti. Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu. Tačiau ne vien apie jį parašyta: „Jam buvo įskaityta“, bet ir apie mus, – nes turės būti įskaityta ir mums, jei tikėsime tą, kuris prikėlė iš numirusių mūsų Viešpatį Jėzų, paaukotą dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltą mums nuteisinti.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Lk 4, 18–19

Aleliuja. – Viešpats mane pasiuntė nešti geros naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 9, 9–13

Atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Keliaudamas Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie vaišių stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, ėmė priekaištauti jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: ‘Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos’. Aš atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“.

Atnašų malda

Viešpatie, maloniai pažvelk į mūsų atsidavimą; tegul šitos atnašos tau patinka ir padidina mūsų meilę.

Komunijos priegiesmis     Ps 17, 3

Viešpatie, priebėga mano, tvirtove, vaduotojau mano! Dieve, prieglobsti mano, tavim aš viliuosi.

Arba:     1 Jn 4, 16

Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame.

Komunijos malda

Tavo, Viešpatie, gydomasis veikimas tegul išvaduoja mus iš nedorybių ir veda teisingu keliu.