Spausdinti

Liturginiai tekstai A 15 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 16, 15

Gyvendamas teisiai, o Dieve, tavo veidą regėsiu, vos rytą pabusiu – tave išvydęs, gėrėsiuos.

Pradžios malda

Dieve, savo tiesa tu apšvieti klystančius, kad jie grįžtų į tikrąjį kelią; padėk tad Bažnyčios vaikams atmesti visa, kas žemina krikščionio vardą, ir laikytis to, kas jam pritinka.

Pirmasis skaitinys     Iz 55, 10–11

Lietus drėkina žemę, kad želtų
Iš pranašo Izaijo knygos.
„Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir tenai nebegrįžta, bet drėkina žemę, kad dygtų ir želtų, kad neštų sėjėjui sėklos ir valgytojui duonos, taip žodis, išeinąs iš mano burnos; jisai pas mane nesugrįžta bergždžias – įvykdo, ko noriu, atlieka, kam siųstas“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 64, 10–14

Grūdai nukrito į gerą žemę ir išaugę davė derlių.

Lankai tu, Viešpatie, žemę, drėgmę jai duodi,

rūpini gausiai.
Pilnos vandens Dievo upės…
Tu augini žmogui javą. –

Jam žemę parengi šitaip:

dirvos vagą palaistai, sulygini grumstą,
lietumi padarai jį minkštesnį,
palaimini dygstantį grūdą. –

Ir kur tik tavo lankyta,

visur gausus derlius,
metinis tavo geradarybių vainikas.
Dykumoj veši ganyklos,
ir kalvos klesti, žaliuoja. –

Čia laukuose pasklidusios kaimenės ganos,

tarpsta kloniuose javas,
tau skamba dainos ir giesmės. –

Antrasis skaitinys     Rom 8, 18–23

Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Aš manau, jog šio laiko kentėjimai nereikšmingi, lyginant juos su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinija buvo pajungta tuščioms pastangoms, – ne savo noru, bet pavergėjo valia, – su viltimi, kad ir pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis, – ir mes dejuojame, laukdami įsūnijimo ir mūsų kūno atpirkimo.

Posmelis prieš evangeliją

Aleliuja. – Sėkla yra Dievo žodis, o sėjėjas – Kristus. Kas jį atranda, gyvens per amžius. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 13, 1–9. (10–23)

Sėjėjas išsirengė sėti
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie netrukus sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti grūdai nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis, teklauso!“
[Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“ Jėzus atsakė: „Jums leista pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neleista. Mat, kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: ‘Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau’. Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums: daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo.
O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.]

Atnašų malda

Pažvelk, Viešpatie, į besimeldžiančios Bažnyčios atnašas ir padaryk, kad, jas priimdami, tikintieji taptų šventi.

Komunijos priegiesmis     Ps 83, 4–5

Net žvirblis pastoginę susiranda, blezdinga susikrauna lizdą vaikeliams. Ilgiuosi aukuro tavo, o dangaus kariuomenių Viešpatie, o mano dieve, mano Valdove! Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau, Viešpatie, šlovę.

Arba:     Jn 6, 56

„Kas valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame“, – sako Kristus.

Komunijos malda

Priėmę Švenčiausiąjį Sakramentą, Viešpatie, tave meldžiame, kad mums, dažnai dalyvaujantiems šventose paslaptyse, nuolat gausėtų ir atpirkimo vaisiai.