Spausdinti

Liturginiai tekstai A 19 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 73, 20. 19, 22

Dieve, į savo sutartį žvilgterk ir neužmiršk amžinai savo varguolių gyvybės. Pakilki, Dieve, galingai ir gink savo bylą, atmink, kaip tave kasdien nedorėliai niekina.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, kurį mes drįstame Tėvu vadinti! Išugdyk mumyse savo vaikų dvasią, kad taptume verti įeiti į amžinuosius tavo namus.

Pirmasis skaitinys     1 Kar 19, 9a. 11–13a

Stok ant kalno prieš Viešpatį
Iš pirmosios Karalių knygos.
Atėjęs ligi Dievo kalno Horebo, Elijas užsuko į urvą nakvynės. Į jį štai prabilo Viešpats: „Išeik ir stokis ant kalno prieš Viešpatį!“ Ir štai praėjo Viešpats. Pirm Viešpaties ėjo stiprus, smarkus vėjas, draskydamas kalnus ir daužydamas uolynus. Bet Viešpats nebuvo vėtroje. Po vėtros pakilo žemės drebėjimas. Bet Viešpats nebuvo žemės drebėjime. Po drebėjimo užėjo ugnis. Bet Viešpats nebuvo ugnyje. Praėjus ugniai, prasidėjo švelnus, ramus šlamėjimas. Tatai išgirdęs, Elijas apsiaustu užsidengė veidą išėjo iš urvo ir atsistojo prie jo angos.

Atliepiamoji psalmė     Ps 84, 9–14

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,
suteik išganingą pagalbą.

Noriu išgirsti, ką Viešpats Dievas byloja:

jis skelbia ramybę savo žmonėms – savo bičiuliams.
Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo,
ir Dievo garbė sugrįš į mūs šalį. –

Susitiks ten Gailestingumas ir Ištikimybė,

pasibučiuos Taika su Teisybe.
Žemėje dygs Ištikimybė,
iš dangaus pažvelgs meiliai Teisybė. –

Visokių gėrybių duos Viešpats,

derlinga bus mūsų žemė.
Teisybė jo akivaizdoj vaikščios,
o josios pėdom seks Dievo palaima. –

Antrasis skaitinys     Rom 9, 1–5

Man mieliau būtų pačiam būti atmestam vietoj savo brolių
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, – tai liudija ir mano sąžinė Šventojoje Dvasioje, kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių, tautiečių pagal kūną. Jie yra izraelitai, turintys įsūnystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus; jiems priklauso protėviai, ir iš jų kūno atžvilgiu yra kilęs Kristus – visiems viešpataujantis Dievas, šlovingas per amžius. Amen!

Posmelis prieš evangeliją     Ps 129, 5

Aleliuja. – Dieve, tavy mano viltys, tavo žodžiu pasitiki mano siela. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 14, 22–33

Liepk man ateiti pas tave vandeniu
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisiąs minią. Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį virš vandens, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuojau juos prakalbino: „Nusiraminkite, tai aš, nebijokite!“ Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu“. Jis atsakė: „Eik!“ Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“ Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!“ Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“

Atnašų malda

Maloniai priimk, Viešpatie, savosios Bažnyčios permaldavimo atnašas. Gailestingai leidęs jas aukoti, savo visagalybe paversk jas mūsų išganymo sakramentu.

Komunijos priegiesmis     Ps 147, 1. 3

Šlovink, Jeruzale, Viešpatį, kuris sotina tave kviečių derlium.

Arba:     Jn 6, 51

Kristus byloja: „Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.

Komunijos malda

Priimtas Švenčiausiasis Sakramentas, Viešpatie, tegul mus gelbi ir padeda geriau pažinti tavąją tiesą.