Spausdinti

Liturginiai tekstai A 2 Gavėnios sekmadienis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 26, 8–9

Apie tave širdis man byloja: „Tu jo veido ieškoki“. Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau. Nuo manęs savo veido neslėpki.

Arba:    Ps 24, 6. 2. 22

Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas, atmink nuo pradžios, kokią meilę man rodei. Tegul priešas dingsties neturės dėl manęs džiaugtis. Dieve, savąją tautą apsaugok nuo visokių nelaimių!

Pradžios malda

Dieve, įsakęs klausyti Tavo mylimojo Sūnaus, prabilk į mūsų sąžines, nuskaidrink dvasios žvilgsnį, kad galėtume išvysti dangiškąją tavo garbę ir ja džiaugtis.

Pirmasis skaitinys     Pr 12, 1–4a

Dievo tautos protėvio Abraomo pašaukimas
Iš Pradžios knygos.
Viešpats bylojo Abramui: „Išeik iš savojo krašto, iš savo gimtinės, iš tėvo namų, ir kelkis į šalį, kurią tau parodysiu! Iš tavęs padarysiu aš didelę tautą. Aš laiminsiu tave ir išaukštinsiu tavąjį vardą. Tu būsi palaima. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimins, o kas tave keiks, tą aš prakeiksiu. Per tave bus palaimintos visos žemės giminės“. Ir Abramas iškeliavo, kaip Viešpats jam buvo paliepęs.

Atliepiamoji psalmė     Ps 32, 4–5. 18–20. 22

Viešpatie, būki tu mums gailestingas,
mes gi taip tavim tikim.

Viešpaties žodis teisingas,

tikras jo darbas kiekvienas.
Brangi jam teisė ir teisingumas,
o jo malonių pilna yra žemė. –

Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo,

kurie tikis jojo malonės.
Jis jų gyvybę nuo mirties saugo
ir bado metu pamaitina. –

Mes jo didžiai išsiilgę,

jis mūsų rėmėjas ir skydas.
Viešpatie, būki tu mums gailestingas,
mes gi taip tavim tikim. –

Antrasis skaitinys     2 Tim 1, 8b–10

Dievas mus pašaukia ir nušviečia
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui.
Mylimasis! Drauge su manimi kentėk Evangelijos labui jėga Dievo, kuris mus išgelbėjo bei pašaukė į šventąjį pašaukimą, ne atsižvelgdamas į mūsų darbus, bet savo laisvu nutarimu bei malone, kuri dovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus. Ji dabar tapo regima, pasirodžius mūsų Išganytojui Kristui Jėzui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangelija.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Mt 17, 5

Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus; jo klausykite!“

Evangelija     Mt 17, 1–9

Jo veidas sužibo kaip saulė
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui“. Dar jam tebekalbant, štai šviesus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo labai gėriuosi; jo klausykite!“ Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūpsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių“.

Atnašų malda

Mišių auka, Viešpatie, tegul mums naikina kaltybes ir pašventina tikinčiųjų kūną ir sielą Velykų šventėms.

Dėkojimo giesmė

Kristaus atsimainymas.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jis, paskelbęs mokiniams apie jo laukiančią mirtį, ant švento kalno jiems leido išvysti savo didingumą, kai Įstatymas ir Pranašai paliudijo, kad per kančią einama į garbingą prisikėlimą. Todėl mes drauge su dangaus galybėmis čia, žemėje, garbiname tavo didybę nepaliaujama giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis    Mt 17, 5

„Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo labai gėriuosi; jo klausykite!“ – skelbia dangaus Tėvas.

Komunijos malda

Priėmę garbingus sakramentus, visa širdimi dėkojame tau, Viešpatie, kad mums, dar gyvenantiems žemėje, jau leidi ragauti dangaus gėrybių.