Spausdinti

Liturginiai tekstai A 20 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 83, 10–11

Tu mūsų skydas, o Dieve! Maloniai pažvelki, pažvelki į veidą savo pateptinio. Viena diena tavo atšlainiuos geresnė, negu tūkstantis kur kitur.

Pradžios malda

Dieve, tave mylintiems Tu dosniai teiki neregimųjų vertybių; uždek mūsų širdis savo meile, kad mylėtume tave visame kame ir labiau už visa ir laimėtume tavo pažadus, kurie pranoksta troškimus.

Pirmasis skaitinys     Iz 56, 1. 6–7

Ateivius aš nuvesiu į šventąjį kalną
Iš pranašo Izaijo knygos.
Štai ką sako Viešpats: „Laikykitės teisės ir būkite teisingi, nes greitai ateis mano išganymas ir pasireikš mano teisybė. Taip pat ateivius, kurie prisijungė prie Viešpaties, kad jam tarnautų kaip jo darbininkai ir mylėtų Viešpaties vardą, – visus, kurie švenčia šeštadienį ir jo neišniekina, kurie laikosi mano sandoros, aš nuvesiu į šventąjį kalną ir savo maldos namuose juos pripildysiu džiaugsmo. Malonios man bus jų deginamosios atnašos ir skerdžiamosios aukos ant mano altoriaus, nes mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 66, 2–3. 5. 6. 8; P.: 4

O Dieve, tave tegarbina tautos,
tešlovina visos tautelės.

Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,

telaimina mus, giedru veidu težvelgia.
Tegul jo žygius pažįsta pasaulis,
visų tautų žmonės – jo išganingąjį darbą. –

Visa žmonija tegu linksminas, džiaugias,

kad tu tautose viešpatauji teisingai,
pasauly tautoms vadovauji. –

O Dieve, tave tegarbina tautos,

tešlovina visos tautelės.
Tegu mus laimina Dievas,
pasaulio kraštai tegu jį pagerbia. –

Antrasis skaitinys     Rom 11, 13–15. 29–32

Dievo malonės dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Jums, kilusiems iš pagonių, aš sakau: būdamas pagonių apaštalas, aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę: galgi pavyks man savo tautiečiuose sukelti pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai ką gi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių? Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami. Kaip jūs kadaise nebuvote klusnūs Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus uždarė neklusnume, kad visų pasigailėtų.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 4, 23

Aleliuja. – Jėzus skelbė karalystės Evangeliją ir gydė visokias negales. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 15, 21–28

O moterie, didis tavo tikėjimas!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“ Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis“. Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“ Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“. O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo“. Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

Atnašų malda

Viešpatie, aukodami tai, ką esi mums davęs, mes gauname tave patį, tad priimk mūsų atnašas, kuriomis vyksta tie garbingi mainai.

Komunijos priegiesmis     Ps 129, 7

Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.

Arba:    Jn 6, 51

Viešpats Jėzus mums sako: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, – gyvens per amžius.“

Komunijos malda

Maloningasis Dieve! Mišių auka ir Komunija tapę Kristaus bendrininkais, karštai tave meldžiame, kad žemėje sugebėtume sekti jo pavyzdžiu, o danguje galėtume džiaugtis jo laime. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.