Spausdinti

Liturginiai tekstai A 25 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis

Viešpats mus guodžia: „Aš išgelbėsiu savąją tautą. Kokiame tik varge manęs besišauktų, aš išklausysiu ir jiems amžinai viešpatausiu“.

Pradžios malda

Dieve, visų tavo įsakymų pagrindas ir viršūnė – tavęs ir artimo meilė! Padėk mums laikytis tavo šventosios valios ir pasiekti amžinąjį gyvenimą.

Pirmasis skaitinys     Iz 55, 6–9

Mano mintys – ne jūsų mintys
Iš pranašo Izaijo knygos.
Ieškokite Viešpaties, nes jis leidžiasi randamas; šaukitės jo, nes jis arti! Tepalieka nusidėjėlis savąjį kelią, nedorėlis – savuosius kėslus! Tegrįžta pas Viešpatį, kad jo pagailėtų, pas mūsąjį Dievą, didžiai gailestingą. Mano mintys – ne jūsų mintys, ir jūsų keliai – ne mano keliai, – Viešpaties žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius, ir mano mintys – jūsų mintis.

Atliepiamoji psalmė      Ps 144, 2–3. 8–9. 17–18

Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias.

Noriu kasdien tave šlovint,

tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais.
Viešpats be galo didingas ir garbės vertas, –
niekas neperpras jojo didybės! –

Viešpats švelnus, gailestingas,

didžiai maloningas, rūstauti negreitas.
Viešpats visiems yra geras,
savo visiems kūriniams gailestingas. –

Kur Viešpats žengia – žengia teisingai,

ką jis padaro, tas šventa.
Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukias,
kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukias. –

Antrasis skaitinys      Fil 1, 20c–24. 27a

Man gyvenimas – tai Kristus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams.
Broliai! Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne – nesvarbu, ar gyvenimu, ar mirtimi. Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. Mane traukia ir viena, ir kita, nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Tiktai elkitės, kaip dera besilaikantiems Kristaus Evangelijos.

Posmelis prieš evangeliją      Plg. Apd 16, 14b

Aleliuja. – Atverk, Viešpatie, mūsų širdį tavo Sūnaus žodžiams. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 20, 1–16

Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą: „Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: ‘Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!’ Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems: ‘Ko čia stovite visą dieną be darbo?’ Tie atsako: ‘Kad niekas mūsų nepasamdė’. Jis taria jiems: ‘Eikite ir jūs į vynuogyną’.
Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui: ‘Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais!’ Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė: ‘Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą’. Bet jis vienam atsakė: ‘Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniajam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia daryti su savais pinigais, kaip noriu? Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!’ Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.

Atnašų malda

Maloningai priimk, Viešpatie, savosios tautos atnašas ir duok jai dangiškaisiais sakramentais pasiekti tai, ką nuoširdžiai tiki.

Komunijos priegiesmis     Ps 118, 4–9

Tu pats išleidai įsakymus, Dieve, mes privalome tobulai jų laikytis. Lai būna mano vienintelis kelias: žiūrėt tavo valios.

Arba:     Jn 10, 14

Kristus mums kalba: „Aš – gerasis ganytojas, aš pažįstu savąsias avis, ir manosios pažįsta mane“.

Komunijos malda

Atgaivinęs mus šventaisiais sakramentais, Viešpatie, ir toliau palaikyk maloninga pagalba, kad laimėtume išganymo vaisius ir Mišiomis, ir gyvenimu.