Spausdinti

Liturginiai tekstai A 27 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Est 13, 9. 10–11

Tavo, Dieve, valia visa valdo, ir niekas negali jai pasipriešint. Tu gi sutvėrei dangų ir žemę, ir ką tik aukštieji skliautai apgaubia; tu – visko Viešpats.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve! Būdamas be galo geras, tu prašantiems duodi daugiau, negu jie nusipelno ir meldžia! Gausiai parodyk mums savo gailestingumą; atleisk visa, kas sąžinę slegia, ir pridėk, ko nė melsti nedrįstame.

Pirmasis skaitinys     Iz 5, 1–7

Kareivijų Viešpaties vynuogynas – tai Izraelio namai
Iš pranašo Izaijo knygos.
Aš padainuosiu apie savo bičiulį – savo mylimojo dainą apie jo vynuogyną: Mano bičiulis turėjo ant derlingos kalvos vynuogyną. Jis apkasė jį, išrinko akmenis, prisodino rinktinių medelių. Vidur jo pastatė bokštą, įrengė taipogi spaudyklą. Ir laukė, kad jo vynuogynas tieks saldžių kekių, o davė tik rūgštuoges. Tad jūs, Jeruzalės gyventojai, jūs, Judo vyrai, išspręskite ginčą tarp manęs ir mano vynuogyno! Ką dar aš turėjau padaryti savo vynuogynui ir nepadariau? O, kaip aš tikėjausi, kad jis man tieks saldžių kekių! O davė tik rūgštuoges. Dabar aš jums pasakysiu, kaip pasielgsiu su savo vynuogynu: pašalinsiu tvorą, kad jį nuganytų; išgriausiu jo aptvarą, kad jį išmindžiotų; paversiu jį dykviete: jis nebebus apgenėjamas nei iškapliuojamas, – kad želtų jame dagiai ir erškėčiai. Uždrausiu debesims ant jo lyti. Kareivijų Viešpaties vynuogynas – tai Izraelio namai; Judo vyrai – tai jo mylimieji medeliai. Jis laukė teisybės, o štai – neteisybė, tikėjosi teisės, o štai šaukia beteisis.

Atliepiamoji psalmė     Ps 79, 9. 12–16. 19–20; P.: Iz 5, 7a

Izraelio namai – tai Viešpaties vynuogynas.

Vynmedį tu iš Egipto išrovei,

išginei iš čia pagonis ir jį įdiegei.
Skėtė savo šakas iki Jūros,
ligi Upės savo atžalas leido. –

Kodėl gi jo aptvarą leidai sugriauti,

praeiviams skinti jo uogas,
girių šernams jį rausyti,
žvėrims laukiniams jį trypti? –

Dangaus kariuomenių Dieve, sugrįžki,

pažvelk iš dangaus, pasižiūrėki
ir aplankyk šitą vynmedžių sodą!
Globok jį – tavo rankų sodintą,
atžalą – tavo užsiaugintą. –

Mes jau nuo tavęs nebesitrauksim:

gyvybę išsaugoki mums, ir mes šlovinsim tavo vardą.
Dangaus kariuomenių Viešpatie, Dieve,
pastatyk mus ant kojų!
Tenušvinta mums veidas tavasis,
ir mes išgelbėti būsim. –

Antrasis skaitinys     Fil 4, 6–9

Tai darykite, ir ramybės Dievas bus su jumis
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams.
Broliai! Per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, – apie visa, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 15, 16

Aleliuja. – Aš jus išsirinkau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – sako Viešpats. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 21, 33–43

Jis išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: „Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmųjų. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: ‘Jie drovėsis mano sūnaus’. Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: ‘Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą’. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė.
Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“ Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. Tuomet Jėzus tarė: „Ar neskaitėte, kas parašyta Raštuose: ‘Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta, ir nuostabu mūsų akyse’. Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių“.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, savo paties įsteigtą Auką ir padaryk, kad mus atpirktų ir pašventintų šios dieviškos paslaptys, kurias tavo įsakymu švenčiame.

Komunijos priegiesmis    Rd 3, 25

Kurie Viešpačiu vilias, tiems jisai geras, geras jo ieškančiai sielai.

Arba:     Plg. 1 Kor 10, 17

Mes daugelis esame vienas kūnas: mes juk visi dalijamės viena duona ir viena taure.

Komunijos malda

Visagali Dieve, suteik malonę, kad priimtieji sakramentai mus stiprintų ir džiugintų, idant pasikeistume į tą, kurį jais priimame. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.