Spausdinti

Liturginiai tekstai A 29 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 16, 6. 8

Šaukiuosi tavęs, išklausyk mane, Dieve! Atkreipk į mane savo ausį, išgirsk mano žodį. Tu saugok mane kaip akies lėlytę, po savo sparnais stropiai slėpki.

Pradžios malda

Padaryk, visagali amžinasis Dieve, kad būtume visada ryžtingai tau atsidavę ir kilnia širdimi tarnautume tavo didybei.

Pirmasis skaitinys     Iz 45, 1. 4–6

Aš Kyrą laikau už rankos, kad jam pajungčiau tautas
Iš pranašo Izaijo knygos.
Štai ką sako Viešpats savo pateptiniam Kyrui: „Tave aš laikau už rankos, kad tau pajungčiau tautas, nuginkluočiau karalius, kad durys prieš tave atsivertų ir vartai nebūtų uždaryti. Dėl savojo tarno Jokūbo, dėl savo rinktinio Izraelio tave aš pašaukiau vardu ir iškėliau į garbę, nors tu manęs nežinojai. Tik aš esu Viešpats, ir niekas kitas; be manęs, nėra Dievo. Tave aš apjuosiau, nors tu manęs nežinojai, kad nuo saulės tekėjimo iki jos leidimosi būtų žinoma, jog, be manęs, nėra kito. Tik aš esu Viešpats, ir niekas kitas“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 95, 1. 3–5. 7–10

Girkite Viešpaties garbę, galybę.

Viešpačiui naują giesmę giedokit,

giedokite jam visos šalys.
Skelbkit pagonims jo garbingumą,
tautoms – jo nuostabius darbus. –

Didis gi Viešpats, vertas garbės begalinės.

Jo reik bijoti labiau nei visokių dievaičių.
Niekis visi pagonių dievaičiai,
o mūsų Viešpats – visatos Kūrėjas. –

Šlovinkit Viešpatį, tautų visos šeimos,

girkit jo garbę, galybę.
Šlovinkit Viešpaties vardą,
ženkit su aukomis į jo šventovę. –

Lenkitės Viešpačiui, šventai pasipuošę.

Prieš jį tegu dreba pasaulis!
Skelbkit tautoms, kad Viešpats – galingas Valdovas,
valdo tautas teisingiausiai. –

Antrasis skaitinys     1 Tes 1, 1–5b

Minime jūsų tikėjimą, meilę ir viltį
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Tesaloni­kiečiams.
Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bažnyčiai Dieve Tėve ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė! Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose, nuolat minėdami savo Dievo ir Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbus, meilės pastangas bei vilties ištvermingumą vardan mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Mes žinome, Dievo numylėtieji broliai, apie jūsų išrinkimą, nes mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su giliu įsitikinimu.

Posmelis prieš evangeliją     Fil 2, 15–16

Aleliuja. – Jūs spindite tarsi žvaigždės visatoje. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 22, 15–21

Atiduokite, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ Jie atsakė: „Ciesoriaus“. Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“.

Atnašų malda

Duok mums, Viešpatie, su tikra dvasine laisve tau tarnauti prie švento altoriaus, kad šiose paslaptyse mus dar labiau nuskaidrintų tavoji malonė.

Komunijos priegiesmis    Ps 32, 18–19

Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, kurie tikis jojo malonės. Jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina.

Arba:     Mk 10, 45

Jėzus byloja: „Žmogaus Sūnus atėjo, kad savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“.

Komunijos malda

Dažniau priimantiems dangiškus sakramentus pagelbėk, Viešpatie, dorai naudotis laikinomis gėrybėmis ir pasiruošti amžinosioms.