Spausdinti

Liturginiai tekstai A 30 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 104, 3–4

Lai džiaugiasi širdys, kurios Viešpaties ilgis. Žvelkit į Viešpatį, į jo galybę, jo veidą išvysti vis trokškit.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve! Sustiprink mūsų tikėjimą, viltį ir meilę, o kad pasiektume, ką žadi, išmokyk mylėti, ką liepi.

Pirmasis skaitinys     Iš 22, 20–26

Jei skriaustumėt našlę ar našlaitį, užkiltų ant jūsų mano rūstybė
Iš Išėjimo knygos.
Štai ką sako Viešpats: „Ateivio neskriausk ir neišnaudok, nes ir jums Egipte teko būti ateiviais. Neskriauskite našlės ar našlaičio. O jei tu juos skriausi ir jie manęs šauksis, tuomet aš jų šauksmą išgirsiu. Užkils man rūstybė, ir jus kalaviju pražudysiu; tada jūsų žmonos liks našlės, ir sūnūs – našlaičiai. Kai skolini pinigų mano tautos žmogui – kaimynystėje gyvenančiam vargšui, nebūk jam lupikas. Visai nereikalaukite iš tokio palūkanų. Jei iš tautiečio paimtum užstatu apsiaustą, grąžink jį iki leidžiantis saulei. Juk tai jo vienintelė antklodė, jo kūno apklotas. Kaipgi be jo jis miegotų?! Kai jis manęs šauksis, – išgirsiu, nes aš gailestingas“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 17, 2–4. 47. 51

Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!

Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!

Viešpatie, priebėga mano, tvirtove,
vaduotojau mano! –

Dieve, prieglobsti mano, tavim aš viliuosi.

Tu mano skydas, išganymo ramstis, mano globėjas.
Šlovingojo Viešpaties šauksiuos
ir išvaduotas būsiu iš priešų. –

Lai Viešpats gyvuoja, garbė mano ramsčiui!

Šlovinkim Dievą, vaduotoją mano!
Duodi savo pastatytam valdovui didingai laimėti.
Tu maloningas savam pateptiniui. –

Antrasis skaitinys     1 Tes 1, 5–10

Jūs atsivertėte nuo stabų, trokšdami tarnauti Dievui ir laukti jo Sūnaus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Tesaloni­kiečiams.
Broliai! Jūs žinote, kaip mes pas jus elgėmės jūsų pačių labui. Todėl jūs ne tik pasidarėte mūsų ir Viešpaties sekėjai, priėmę žodį didžiame suspaudime su Šventosios Dvasios džiaugsmu, bet ir tapote pavyzdžiu visiems Makedonijos bei Achajos tikintiesiems. Mat iš jūsų pasklidęs Viešpaties žodis pagarsėjo ne tik Makedonijoje bei Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasidarė žinomas visur, ir mums jau nebereikia apie tai kalbėti. Žmonės pasakoja apie mus, kaip mes buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuo stabų atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam, tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo Sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių, – Jėzaus, mūsų gelbėtojo nuo ateisiančios rūstybės.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 14, 23

Aleliuja. – Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, – ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 22, 34–40

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu’. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Šitais dviem Įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.

Atnašų malda

Viešpatie, maloniai pažvelk į tavo didybei aukojamas dovanas, kad visas mūsų tarnavimas teiktų tau didesnę garbę.

Komunijos priegiesmis    Ps 19, 6

Mus tavo pergalės džiugins. Vėliavas kelsim, duodami Dievui garbę.

Arba:     Ef 5, 2

Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.

Komunijos malda

Tavieji sakramentai, Viešpatie, tesuteikia mums tai, kas juose glūdi, kad galėtume patirti visą dieviškąją tikrovę, kurią šventųjų apeigų ženklai dengia.