Spausdinti

Liturginiai tekstai A 9 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis    Ps 24, 16. 18

Viešpatie, pažvelk į mane, manęs pagailėki, manęs – vienišo, skurdžiaus. Tik pažiūrėki, koksai mano skurdas, koks vargas, ir dovanok man kaltybes.

Pradžios malda

Dieve, tavo Apvaizda niekad neklysta, todėl nuoširdžiai meldžiame: pašalink visa, kas mums gali pakenkti, ir suteik, kas išeitų į gera.

Pirmasis skaitinys     Įst 11, 18. 26–28

Pateiksiu jums šiandien palaimą ir prakeiksmą
Iš Pakartoto Įstatymo knygos.
Mozė bylojo į tautą: „Šiuos mano žodžius įsidėkite į galvą ir širdį; užsiriškite kaip ženklą ant rankos. Tegul jie papuošia jums kaktą. Pateiksiu jums šiandien palaimą ir prakeiksmą: palaimą – jeigu klausysite Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, kuriuos jums šiandieną paskelbiu; prakeiksmą – jeigu neklausysite Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, iškrypsite iš kelio, kurį jums šiandieną nurodau, ir seksite paskui svetimus dievus, kurių jūs anksčiau nepažinote“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 30, 2–4. 17 ir 25

Viešpatie, būk man uola slėptis pavojuj.

Tavim pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu apviltas.

Mane dėl savo ištikimybės vaduoki.
Atkreipk į mane savo ausį,
skubėk manęs gelbėt. –

Būk man uola slėptis pavojuj,

gelbėtis – galinga tvirtovė.
Tikrai tu uola ir tvirtovė,
todėl savo garbei mane vesi, ganysi. –

Man, savo tarnui, malonųjį veidą parodyk,

gelbėk mane: esi gailestingas!
Drąsias, tvirtas širdis turėkit,
kas Viešpačiu tikit. –

Antrasis skaitinys     Rom 3, 21–25a. 28

Žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, pasireiškė Dievo teisumas, kurį paliudijo Įstatymas ir Pranašai. Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą jo kraujo galia. Mes laikomės nuomonės, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų.

Posmelis prieš Evangeliją     Jn 15, 4a. 5b

Aleliuja. – Aš esu vynmedis, o jūs – šakelės, – sako Viešpats. – Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 7, 21–27

Namas, pastatytas ant uolos ir pastatytas ant smėlio
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus bylojo savo mokiniams: „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet aš jiems atsiliepsiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs nedorėliai!’
Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“.

Atnašų malda

Pasitikėdami, Viešpatie, tavo tėvišku gerumu, mes su dovanomis skubame prie garbingo altoriaus ir meldžiame: apvalyk mus savo malone ir nuskaidrink ta Auka, kurią čia aukojame.

Komunijos priegiesmis    Ps 16, 6

Šaukiuosi tavęs, išklausyk mane, Dieve! Atkreipk į mane savo ausį, išgirsk mano žodį.

Arba:    Mk 11, 23. 24

Kristus byloja: „Iš tiesų sakau jums: ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus“.

Komunijos malda

Maitindamas savo Sūnaus Kūnu ir Krauju, Viešpatie, vadovauk mums Šventąja Dvasia, kad tave išpažintume ne tik žodžiais ir lūpomis, bet ir visais savo gyvenimo darbais, ir būtume verti įeiti į dangaus karalystę.