Spausdinti

Liturginiai tekstai A Kristus Karalius


Kristus, Visatos Valdovas

Kristus Karalius


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis     Apr 5, 12; 1, 6

Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir lobį, ir išmintį. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius!

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, tu savo mylimajame Sūnuje, Visatos Valdove, panorėjai visa suvienyti kaip Galvoje; padaryk, kad visa kūrinija, iš pikto vergijos išvaduota, didžiadvasiškai tau tarnautų ir be paliovos tave šlovintų.

Pirmasis skaitinys     Ez 34, 11–12. 15–17

Jūs, mano kaimene, man rūpi ganomųjų teisingumas
Iš pranašo Ezechielio knygos.
Štai ką sako Viešpats Dievas: „Surinksiu savąsias avis ir pats jomis rūpinsiuos. Kaip kerdžiui rūpi nuklydę bandos gyvuliai, taip aš pasirūpinsiu savo avimis ir grąžinsiu jas iš visų vietų, kur jos pasklido tamsią, apsiniaukusią dieną. Nuvesiu į ganiavą savo avis ir duosiu joms pailsėti – Viešpaties Dievo žodis. Paklydusias aš suieškosiu, atsiskyrusias susigrąžinsiu, sužeistas perrišiu, nusilpusias šersiu, riebias ir sveikas prižiūrėsiu. Aš būsiu jų ganytojas ir saugosiu jas kaip dera. O jūs, mano kaimene, – taip sako Viešpats Dievas, – man rūpi ganomųjų – avių ir ožių – teisingumas“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 22, 1–3. 5–6; P.: 1

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja. –
Leidžia man atilsėti paversmy;
manąją sielą gaivina,
veda mane teisingais takais savo garbei. –

Tu man keli vaišes,

o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę. –

Tavoji malonė ir meilė palydi

kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 15, 20–26a. 28

Jis perduos karalystę Dievui Tėvui, kad Dievas būtų viskas visame kame
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis užmigusiųjų tarpe. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybes ir pajėgas. Jis gi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kaip paskutinis priešas, bus sunaikinta mirtis. Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats Sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame.

Posmelis prieš evangeliją    Mk 11, 10

Aleliuja. – Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei! – Aleliuja.

Evangelija    Mt 25, 31–46

Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje; ožius – kairėje.
Ir tars karalius, stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane’. Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’.
Paskui prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas – neaprengėte, ligonis ir kalinys – ir jūs manęs neaplankėte’. Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną, ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?’ Tuomet jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte’. Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“.

Atnašų malda

Aukojame, Viešpatie, žmonijos sutaikinimo su tavimi auką ir nuolankiai meldžiame, kad tavo Sūnus Jėzus Kristus visoms tautoms atneštų taiką ir vienybę. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Kristus – Visatos Valdovas.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu savo vienatinį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, amžinąjį Kunigą ir visatos Valdovą, patepei garbės ir džiaugsmo aliejumi, kad jis žmoniją nuostabiai atpirktų, save paaukodamas ant kryžiaus kaip tyrą sutaikinimo auką; ir kad, į savo valdžią paėmęs visą kūriniją, tavo didybei atiduotų amžiną ir visuotinę karalystę: tiesos ir gyvybės karalystę, šventumo ir malonės karalystę, teisingumo, meilės ir taikos karalystę. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Ps 28, 10–11

Dievas viešpataus kaip Valdovas per amžius. Savo tautą jis laimins, teiks jai ramybę.

Komunijos malda

Paragavę nemarumą teikiančio valgio, meldžiame, Viešpatie, kad garbingai įvykdytume Kristaus, Visatos Valdovo, įsakymus ir galėtume drauge su juo amžinai gyventi dangaus karalystėje.