Spausdinti

Liturginiai tekstai A Švenčiausioji Trejybė


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis

Garbinkime Dievą Tėvą, ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią, nes pasigailėjo mūsų.

Pradžios malda

Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį – ir Šventumo Dvasią, tu atskleidei žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums, šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti amžinosios Trejybės garbę ir lenktis jos didingajai vienybei.

Pirmasis skaitinys    Iš 34, 4b–6. 8–9

Jahvė yra palankus ir atjaučiantis Dievas
Iš Išėjimo knygos.
Pakilęs dar ankstų rytą, Mozė, kaip Viešpats jam buvo paliepęs, užlipo ant Sinajaus kalno, abiem akmens plokštėm nešinas. Kai Viešpats nusileido debesyje ant žemės, Mozė tenai atsistojo šalia ir ištarė Jahvės vardą. Pro šalį praeidamas, Jahvė sušuko: „Jahvė yra palankus ir atjaučiantis Dievas, kantrus, maloningas, teisingas“. Nedelsdamas Mozė parpuolė ant žemės ir kniūpsčias ėmė maldauti: „Jei aš, mano Viešpatie, radau tavyje palankumą, tegu mano Viešpats su mumis keliauja. Tiesa, tai kietasprandė tauta, tačiau dovanok mums kaltę bei nuodėmę ir leisk mums būti tava nuosavybe!“

Atliepiamoji psalmė     Dan 3, 52–56

Garbė ir šlovė tau per amžius!

Garbė tau, Viešpatie, mūsų protėvių Dieve,

garbė ir šlovė tau per amžius! –

Garbė ir šlovė tavo šventajam vardui,

garbė ir šlovė tau per amžius! –

Garbė tau, Viešpatie, garbingoj šventovėj,

garbė ir šlovė tau per amžius! –

Garbė tau, Viešpatie, karališkam soste,

garbė ir šlovė tau per amžius! –

Garbė tau, Viešpatie, dangaus ir žemės Valdove,

garbė ir šlovė tau per amžius! –

Garbė tau, Viešpatie, dangaus aukštybėse,

garbė ir šlovė tau per amžius! –

Antrasis skaitinys     2 Kor 13, 11–13

Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis. Pasveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jus sveikina visi šventieji. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais!

Posmelis prieš evangeliją     Apr 1, 8

Aleliuja. – Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai – Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 3, 16–18

Dievas siuntė savo Sūnų gelbėti pasaulio
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus kalbėjo Nikodemui: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus“.

Atnašų malda

Viešpatie, mūsų Dieve, su meile šaukiamės tavo šventojo vardo; teikis pašventinti atnašas, kurias tau štai aukojame, ir jų galia mus pačius paversti amžina auka tavo garbei.

Dėkojimo giesmė

Švč. Trejybės paslaptis.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu su vienatiniu Sūnumi ir Šventąja Dvasia esi vienas Dievas ir vienas Viešpats; nėra tai asmens vienumas, bet trijų Asmenų prigimties bendrumas. Ką, tavo apreiškimu tikėdami, mes žinome apie tavo didybę, lygiai tą pat pripažįstame Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Taigi, išpažindami tikrą ir amžiną dievystę, mes garbiname ir prigimties vienumą, ir Asmenų skirtingumą, ir lygų jų garbingumą. Jį šlovindami angelai ir arkangelai, cherubinai ir serafinai amžiais sutartinai gieda: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Gal 4, 6

Kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į jūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“

Komunijos malda

Viešpatie Dieve, tebūna naudingas mūsų sielai ir kūnui šio sakramento priėmimas ir amžinosios Švenčiausios Trejybės bei nedalomos Vienybės išpažinimas.