Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 12


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 27, 8–9

Dievas – savo tautos tikroji stiprybė, savo Pateptajam – išganinga tvirtovė. Viešpatie, padėk savo tautai, paveldą savo palaimink, ganyki ir amžiais globoki.

Pradžios malda

Leisk mums, Viešpatie, visuomet tavęs išganingai bijoti ir tave kuo nuoširdžiausiai mylėti, nes tu niekuomet nenustoji vadovavęs tiems, kurie tikrai tave myli.

Pirmasis skaitinys     Job 38, 1. 8–11

Nuo čia tegu lūš tavo bangos įžūlios
Iš Jobo knygos.
Štai Viešpats iš vėtros atsiliepė Jobui:
„Kas šėlstančią jūrą galingai sutramdė,
kai toji putodama veržės iš įsčių,
kada debesiais lyg drabužiais ją rengiau,
miglos vystyklais tarsi kūdikį vysčiau?
Vartus jai pastatęs, skląsčiu juos užsklendęs,
ribas jai nuskyriau ir šitaip pareiškiau:
‘Lig čia gali eiti, toliau – kad nė žingsnio:
nuo čia tegu lūš tavo bangos įžūlios!’“

Atliepiamoji psalmė     Ps 106, 23–26. 28–31

Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
Arba:
Aleliuja.

Kas laivais plaukia per jūras,

vandenų platybėj prekiauja,
tie mato, kas Dievo sutverta,
gilybėse – jo stebuklinguosius darbus. –

Jam tarus, audros sukyla,

šiaušiasi bangos.
Ligi debesų jie pakyla,
į gilumas puola,
širdis jų tirpsta iš baimės. –

Bėdos suspausti, jie Viešpaties šaukias,

ir jis iš nelaimės išgelbi.
Jis vėjus nutildo,
ir bangos nurimsta. –

Jie džiaugias nurimusia jūra,

o jis į uostą juos veda.
Tegu jie dėkoja, kad jis maloningas,
kad jis stebuklingas žmonijai. –

Antrasis skaitinys     2 Kor 5, 14–17

Štai atsirado nauja
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Todėl nuo šiol mes nebenorime nė vieno pažinti kūno požiūriu. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, tai dabar mes jo taip nebepažįstame. Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja.

Posmelis prieš Evangeliją     Lk 7, 16

Aleliuja.  – Didis pranašas atsirado mūsų tarpe, ir Dievas aplankė savo tautą. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 4, 35–40

Kas gi jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Vieną vakarą Jėzus tarė savo mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra, ir bangos ėmė lietis į valtį, taip kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį, šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?“ Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk, nusiramink!“ Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums dar tebestinga tikėjimo?“ Juos pagavo didelė baimė, ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas gi jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso!“

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, garbinimo ir atsiprašymo Auką, kad mus ji nuskaidrintų ir nuolat ragintų kelti į tave savo širdis.

Komunijos priegiesmis     Ps 144, 15

Į tave, Dieve, krypsta akys kiekvieno, savo metu visiems duodi peno.

Arba:     Jn 10, 11. 15

Jėzus byloja: „Aš – gerasis Ganytojas. Už avis aš guldau savo gyvybę“.

Komunijos malda

Maloningasis Dieve, atsigaivinę švenčiausiuoju Kūnu ir brangiausiuoju Krauju, meldžiame, kad dažna ir maldinga komunija užtikrintų mums išganymą.