Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 16


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 53, 6. 8

Štai man padeda Dievas, Viešpats palaiko mano gyvybę. Džiaugsmingai aukas tau aukosiu, šlovinsiu, Viešpatie, aš tavo vardą, nes jis yra mielas.

Pradžios malda

Maloningasis Viešpatie, pasigailėk savo žmonių ir dosniai apipilk malonėmis, kad jie degtų tikėjimu, viltimi, meile ir stropiai laikytųsi tavo įsakymų.

Pirmasis skaitinys     Jer 23, 1–6

Aš surinksiu savo kaimenės išlikusias avis ir paskirsiu joms ganytojus
Iš pranašo Jeremijo knygos.
„Vargas ganovams, kurie pražudo ir išblaško mano kaimenės avis! – Viešpaties žodis“. Todėl štai ką sako Viešpats, Izraelio Dievas, ganovams, sergintiems manąją tautą: „Jūs išblaškėte mano avis, išvaikėte jas, jų neprižiūrėjote. Dabar jus nubausiu už jūsų nedorą elgesį – Viešpaties žodis. Bet aš surinksiu išlikusias savo kaimenės avis iš visų kraštų, į kuriuos jas buvau išblaškęs, ir sugrąžinsiu į jų ganyklą; jos bus vaisingos ir pasidaugins. Paskirsiu joms ganytojus, kurie jas sergės, kad jos niekuomet nebijotų ir nenuogąstautų, ir kad nė viena nepradingtų. Viešpaties žodis. Ateis štai dienos – Viešpaties žodis – ir aš pažadinsiu Dovydui teisią atžalą. Jisai viešpataus kaip karalius ir bus išmintingas, įkurs šalyje teisę ir teisybę. Jo dienomis bus išgelbėtas Judas, ir saugiai gyvens Izraelis. Jisai bus vadinamas tokiu vardu: ‘Viešpats – mūsų teisybė’“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 22, 1–6

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja,
leidžia man atilsėti paversmy;
manąją sielą gaivina.
Veda mane teisingais takais savo garbei. –

Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu,

aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.
Tavo lazda, vėzdas galingas,
drąsą man duoda. –

Tu man keli vaišes,

o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę. –

Tavoji malonė ir meilė palydi

kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. –

Antrasis skaitinys     Ef 2, 13–18

Jis yra mūsų sutaikinimas, iš pagonių ir žydų padaręs viena
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams.
Broliai! Dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abejų padaręs viena, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnu panaikinęs priešybę. Jis sunaikino įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sutvertas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne kryžiumi abejus sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo vienoje Dvasioje.

Posmelis prieš Evangeliją     Jn 10, 27

Aleliuja. – Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats. – Aš jas pažįstu, ir jos pažįsta mane. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 6, 30–34

Jie buvo tarsi avys be piemens
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

Atnašų malda

Dieve, Senojo Įstatymo aukų įvairybę pakeitęs viena tobula atnaša, priimk ją, dabar aukojamą tau atsidavusių tikinčiųjų, ir pašventink, kaip kadaise laiminai teisiojo Abelio dovanas, idant visiems būtų išganinga, ką kiekvienas paaukoja tavo garbei.

Komunijos priegiesmis     Ps 110, 4–5

Paliko veiklos stebuklingos paminklą gerasis, maloningasis Viešpats. Maitina kiekvieną, kas jo šventai bijo.

Arba:     Apr 3, 20

„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu“, – sako Viešpats: „jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“.

Komunijos malda

Meilingai sustiprink, Viešpatie, mus, savo žmones, ir dangiškaisiais sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpročių ir pradėti naują gyvenimą.