Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 28


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 129, 3–4

Jei vis nedorybes minėsi, Viešpatie, kas galės išsiteisint? Betgi tu atleisi kaltybes, ir vėl tau tarnausim.

Pradžios malda

Tavo malonė, Viešpatie, tegul visur mus veda ir lydi, ir skatina be paliovos gera daryti.

Pirmasis skaitinys     Išm 7, 7–11

Išminčiai neprilygsta nė didžiausi turtai
Iš Išminties knygos.
Prašiau supratimo – ir buvo man duotas;
šaukiaus išminties – pas mane ji atėjo.
Bandžiau ją palygint su skeptrais ir sostais,
bet jai neprilygo nė turtai didžiausi.
Prieš ją net brangiausiais akmuo tėra niekis,
ir auksas – tik smėlis, sidabras – tik molis.
Aš ją pamylėjau labiau už sveikatą
ir išvaizdą gražią;
jinai man brangesnė už šviesą skaisčiausią,
nes jos spindesys neužgesta per amžius.
Su ja man atėjo visokios gėrybės:
didžiausios vertybės jos rankose buvo.

Atliepiamoji psalmė     Ps 89, 12–17

Viešpatie, mus atgaivinki savo malone,
ir džiūgausim, kol gyvuosim.

Išmokyki mus suskaičiuot, kiek dienų mūsų amžiuj,

kad mūsų širdis išmintinga paliktų.
Viešpatie, grįžki! – Ar dar ilgai delsi?
Būki savo tarnams gailestingas. –

Mus atgaivinki savo malone,

ir šūkausim, džiūgausim
per dienų dienas, kol gyvuosim.
Palinksminki mus už vargo dienas, mums tavo lemtas,
už tuos metus, kur tiek matėm nelaimių. –

Lai patiria tavo tarnai tavųjų darbų didingumą,

tavąją garbę – jų sūnūs.
Būk, Viešpatie Dieve, mums geras,
padaryk mūsų rankų darbus sėkmingus,
mūsų rankų darbus palaimink! –

Antrasis skaitinys     Žyd 4, 12–13

Dievo žodis teisia širdies sumanymus bei mintis
Iš laiško Žydams.
Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 5, 3

Aleliuja. – Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 10, 17–30

Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: ‘Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną’“. Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės“. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: eik, parduok visa, ką turi, ir išdalyk vargšams; taip įsigysi lobį danguje. Tada ateik ir sek paskui mane“. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto.
Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę!“ Mokiniai buvo priblokšti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: „Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę“. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada galės išsigelbėti?“ Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma“. [Tada Petras ėmė jam sakyti: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“. Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinojo gyvenimo“.]

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, savo garbei atnašas ir išklausyk mūsų maldas: Išganytojo paliktąja Auka vesk mus į dangaus garbę.

Komunijos priegiesmis     Ps 33, 11

Išdidūs galiūnai skurdeivomis tampa, badauja, o tiems, kurie Viešpaties ieško, nieko netrūksta.

Arba:     1 Jn 3, 2

Kai pasirodys Viešpats, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.

Komunijos malda

Nuolankiai maldaujame, Viešpatie, tavo didybę, kad, davęs mums švenčiausiąjį Kūną ir Kraują kaip maistą, padarytum mus ir dieviškosios prigimties dalininkais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.