Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 6


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis    Ps 30, 3–4

Būk man, o Dieve, uola slėptis pavojuj, gelbėtis – galinga tvirtovė. Tikrai tu uola ir tvirtovė, todėl savo garbei mane vesi, ganysi.

Pradžios malda

Dieve, tu žadėjai pasilikti tiesiose bei kilniose širdyse; savo malone ir mus padaryk tokius, kad mielai mumyse gyventum.

Pirmasis skaitinys     Kun 13, 1–2. 45–46

Raupsuotasis turi gyventi atskirtas, už stovyklos
Iš Kunigų knygos.
Viešpats bylojo Mozei ir Aaronui: „Žmogų, kuriam ant odos atsirastų patinimas ar išbėrimas, ar pašviesėjimas – tai raupsų ligos požymiai – reikia pas kunigą Aaroną arba pas kurį jo sūnų kunigų nuvesti. Raupsuotasis,­ tokios ligos ištiktasis, turi dėvėti įplėštais drabužiais, būti palaidais plaukais, prisidengęs burną ir šaukti; „Nešvarus! Nešvarus!“ Kol ta liga nepaliauja, tol jisai nešvarus; jisai nešvarus ir turi gyventi atskirtas; vieta jam gyventi yra už stovyklos“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 31, 1–2. 5. 11

Tu esi man prieglauda,
išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi.

Laimingas, kam neteisybės atleistos,

kam Dievas uždengia kaltybes.
Laimingas, kurio nekaltina Viešpats,
kurio viduje nėr apgaulės. –

Pasisakiau tau nusikaltęs,

nuodėmę lioviausi slėpęs.
Tariau: prisipažinsiu, Viešpatie, tau nusidėjęs,
ir tu man atleidai nelemtą kaltybę. –

Džiaukitės jūs, kad Viešpatį turit,

jums, teisingieji, džiūgaut, didžiuotis,
nes širdys jūs tyros. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 10, 31–11, 1

Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei. Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo Bažnyčios, šitaip ir aš stengiuosi visiems viskuo patikti, ieškodamas ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti. Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!

Posmelis prieš Evangeliją     Lk 7, 16

Aleliuja. – Didis pranašas atsirado mūsų tarpe, ir Dievas aplankė savo tautą. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 1, 40–45

Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jeigu nori, gali mane padaryti švarų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum! Eik pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

Atnašų malda

Ši atnaša, Viešpatie, tegul mus nuskaidrina ir padaro naujais žmonėmis, kad vykdytume tavo įsakymus ir laimėtume amžiną atpildą.

Komunijos priegiesmis    Ps 77, 29–30

Žmonės sau valgo, maitinasi sočiai, tenkina Dievas jų norus, ne veltui jie prašė.

Arba:    Jn 3, 16

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Komunijos malda

Viešpatie, davęs paragauti žemėje dangaus malonumų, išmokyk mus nuolat trokšti to, kas įprasmina šį laikinąjį gyvenimą.

2015, 2018 ir 2021 m., sekantis sekmadienis yra I gavėnios sek­madienis.