Spausdinti

Liturginiai tekstai B Kristus KaraliusĮvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Apr 5, 12; 1, 6

Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir lobį, ir išmintį. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius!

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, tu savo mylimajame Sūnuje, Visatos Valdove, panorėjai visa suvienyti kaip Galvoje; padaryk, kad visa kūrinija, iš pikto vergijos išvaduota, didžiadvasiškai tau tarnautų ir be paliovos tave šlovintų.

Pirmasis skaitinys     Dan 7, 12–14

Jo viešpatavimas – amžinas
Iš pranašo Danieliaus knygos.
Per naktinį regėjimą mačiau, kaip su dangaus debesimis atslinko tarytum žmogaus sūnus. Jis pasiekė senyvąjį vyrą ir buvo nuvestas į jo akivaizdą. Jam buvo suteikta valdžia, garbė ir karalystė. Visos tautos, gentys ir kalbos turės jam tarnauti. Jo viešpatavimas – amžinas, nesibaigiantis viešpatavimas. Jo karalystė niekad nežlugs!

Atliepiamoji psalmė     Ps 92, 1c–2. 5

Viešpats – Valdovas, apsisiautęs didybe.

Viešpats – Valdovas, apsisiautęs didybe.

Apsisiautęs Viešpats didybe, galia susijuosęs! –

Jis savo jėga žemę padarė tvirtą,

kad niekas jau jos nepakrutins.
Stiprus tavo sostas nuo amžių,
tu amžių amžiais gyvuoji. –

Tikrai tikėti verti tavo žodžiai,

šventa turi būti kiekvienam, Viešpatie, tavo buveinė
per visus amžius. –

Antrasis skaitinys     Apr 1, 5–8

Žemės karalių valdovas... padarė iš mūsų karaliją bei kunigus Dievui
Iš Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui.
Jėzus Kristus yra ištikimasis liudytojas, pirmutinis prisikėlusis iš numirusių, žemės karalių valdovas. Jis mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes, ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui – jam šlovė ir galybė per amžių amžius! Amen. Štai jis ateina su debesimis, ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė; ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen! „Aš esu Alfa ir Omega“, – sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis.

Posmelis prieš evangeliją     Mk 11, 10

Aleliuja. – Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei! – Aleliuja.

Evangelija     Jn 18, 33b–37

Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“ Pilotas tarė: „Ar aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“ Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia“. Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“.

Atnašų malda

Aukojame, Viešpatie, žmonijos sutaikinimo su tavimi Auką ir nuolankiai meldžiame, kad tavo Sūnus Jėzus Kristus visoms tautoms atneštų taiką ir vienybę. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Kristus – Visatos Valdovas.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu savo vienatinį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, amžinąjį Kunigą ir visatos Valdovą, patepei garbės ir džiaugsmo aliejumi, kad jis žmoniją nuostabiai atpirktų, save paaukodamas ant kryžiaus kaip tyrą sutaikinimo auką; ir kad, į savo valdžią paėmęs visą kūriniją, tavo didybei atiduotų amžiną ir visuotinę karalystę: tiesos ir gyvybės karalystę, šventumo ir malonės karalystę, teisingumo, meilės ir taikos karalystę. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Ps 28, 10–11

Dievas viešpataus kaip Valdovas per amžius. Savo tautą jis laimins, teiks jai ramybę.

Komunijos malda

Paragavę nemarumą teikiančio valgio, meldžiame, Viešpatie, kad garbingai įvykdytume Kristaus, Visatos Valdovo, įsakymus ir galėtume drauge su juo amžinai gyventi dangaus karalystėje.